Kalakip ang isyu kung saan makikita ang bawat artikulo

ARALING ARTIKULO

 • “Ako ay May Pag-asa sa Diyos,” Dis.

 • “Alam Kong Babangon Siya,” Dis.

 • Ano ang Mawawala Kapag Dumating Na ang Kaharian ng Diyos? Abr.

 • Ang Dala ng Katotohanan ay ‘Tabak, Hindi Kapayapaan,’ Okt.

 • “Ang Ipinanata Mo ay Tuparin Mo,” Abr.

 • ‘Ang Kapayapaan ng Diyos ay Nakahihigit sa Lahat ng Kaisipan,’ Agos.

 • “Ang mga Bagay na Ito ay Ipagkatiwala Mo sa mga Taong Tapat,” Ene.

 • Ang Pantubos—Isang “Sakdal na Regalo” Mula sa Ating Ama, Peb.

 • Ang Salita ng Ating Diyos ay Mananatili Magpakailanman, Set.

 • “Ang Salita ng Diyos ay . . . May Lakas,” Set.

 • Bakit Mahalaga Pa Rin ang Kahinhinan? Ene.

 • Gawin Nawa Niyang Matagumpay ang Lahat ng Iyong Plano, Hul.

 • Hanapin ang Tunay na Kayamanan, Hul.

 • Handa Ka Bang Maging Matiisin at Maghintay? Agos.

 • Hubarin at Iwan ang Lumang Personalidad, Agos.

 • Huwag Hayaang Mapagkaitan Ka ng Gantimpala, Nob.

 • Huwag Mong Hayaang Lumamig ang Iyong Pag-ibig, Mayo

 • Ibigay ang Karangalan sa mga Karapat-dapat Dito, Mar.

 • Iingatan Ka ng mga Karo at ng Isang Korona, Okt.

 • Ikaw at ang mga Pangitain ni Zacarias, Okt.

 • “Iniibig Mo Ba Ako Nang Higit Kaysa sa mga Ito?” Mayo

 • Isasapuso Mo Ba ang mga Bagay na Isinulat? Mar.

 • Isuot at Panatilihin ang Bagong Personalidad, Agos.

 • Itaguyod ang Soberanya ni Jehova! Hun.

 • Ituon ang Iyong Puso sa Espirituwal na mga Kayamanan, Hun.

 • Laging Tama ang Ginagawa ng “Hukom ng Buong Lupa,” Abr.

 • Magkaroon ng Pagpipigil sa Sarili, Set.

 • Maglingkod kay Jehova Nang May Sakdal na Puso! Mar.

 • “Magpakalakas-loob Ka . . . at Kumilos,” Set.

 • Magpokus sa Malaking Isyu, Hun.

 • “Magtiwala Ka kay Jehova at Gumawa Ka ng Mabuti,” Ene.

 • Makapananatili Kang Mahinhin Kahit May Pagsubok, Ene.

 • ‘Makitangis sa mga Tumatangis,’ Hul.

 • Manampalataya—Magdesisyon Nang Tama! Mar.

 • Matutupad ang Layunin ni Jehova! Peb.

 • Mga Kabataan—‘Patuloy na Gumawa Ukol sa Inyong Sariling Kaligtasan,’ Dis.

 • Mga Magulang—Tulungan ang Inyong Anak na ‘Magpakarunong Ukol sa Kaligtasan,’ Dis.

 • Naglalaan si Jehova ng Kaaliwan sa Lahat ng Ating Kapighatian, Hun.

 • Nanganganlong Ka Ba kay Jehova? Nob.

 • Pahalagahan ang Bigay-Diyos na Malayang Kalooban, Ene.

 • Pinapatnubayan ni Jehova ang Kaniyang Bayan, Peb.

 • Purihin Mo si Jehova sa Iyong Pagkukusang-Loob! Abr.

 • ‘Purihin si Jah!’—Bakit? Hul.

 • Sino ang Pumapatnubay sa Bayan ng Diyos Ngayon? Peb.

 • Tanggihan ang Makasanlibutang Kaisipan, Nob.

 • Tinutularan Mo Ba ang Pananaw ni Jehova sa Katarungan? Abr.

 • Tularan ang Katarungan at Awa ni Jehova, Nob.

 • Tularan ang Pagkamahabagin ni Jehova, Set.

 • Tulungan ang mga Anak ng mga Dayuhan, Mayo

 • Tulungan ang mga Dayuhan na ‘Maglingkod kay Jehova Nang May Pagsasaya,’ Mayo

 • Umawit Nang Masaya! Nob.

 • “Umibig Tayo . . . sa Gawa at Katotohanan,” Okt.

BIBLIYA

 • Bakit Napakarami? Blg. 6

 • Isa Pang Ebidensiya (umiral si Tatenai), Blg. 3

 • Mag-enjoy at Makinabang sa Pagbabasa ng Bibliya, Blg. 1

 • Maling Akala Tungkol Dito, Blg. 1

 • Si Elias Hutter at ang Kaniyang mga Bibliyang Hebreo, Blg. 4

BINAGO NG BIBLIYA ANG KANILANG BUHAY

 • Para sa Akin, Walang Diyos (A. Golec), Blg. 5

 • Takót Akong Mamatay! (Y. Quarrie), Blg. 1

 • Walang Mahalaga sa Akin Kundi ang Baseball! (S. Hamilton), Blg. 3

JEHOVA

 • Ang Dahilan ng Pagdurusa? Blg. 1

 • Tanggapin ang Walang Kapantay na Regalo ng Diyos, Blg. 2

JESU-KRISTO

 • Ano Ba Talaga ang Hitsura ni Jesus? Blg. 6

 • Ilustrasyon Tungkol sa “Maliliit na Aso,” Nakaiinsulto? Blg. 5

KRISTIYANONG PAMUMUHAY AT MGA KATANGIAN

 • Di-pag-aasawa ng mga Ministrong Kristiyano—Kahilingan Ba? Blg. 2

 • Ipanalo ang Labanan Para sa Iyong Isip, Hul.

 • Kapag Nanganganib ang Pagkakaibigan, Mar.

 • Makikipag-ayos Ka Ba Para sa Kapayapaan? Hun.

 • Mga Pakinabang ng Pagbibigay, Blg. 2

 • Pag-ibig—Mahalagang Katangian, Agos.

 • Para Ba sa mga Kristiyano ang Pasko? Blg. 6

 • Tamang Pananaw sa mga Pagkakamali, Blg. 6

MGA SAKSI NI JEHOVA

 • Ang Taong Bukas-Palad ay Pagpapalain (donasyon), Nob.

 • Dahil sa Ipinakitang Kabaitan, Okt.

 • Inihandog ang Sarili (mga sister na single), Ene.

 • Inihandog ang Sarili sa Turkey, Hul.

 • “Kailan ang Susunod na Asamblea?” (Mexico), Agos.

 • Masayang Mamuhay Nang Simple, Mayo

 • Paano Makakapag-adjust sa Iyong Bagong Kongregasyon? Nob.

 • ‘Taglay ang Higit na Sigasig at Pag-ibig’ (1922 kombensiyon), Mayo

 • “Walang Daang Malubak o Napakahaba” (Australia), Peb.

MGA TANONG MULA SA MGA MAMBABASA

 • Bakit magkaiba ang ulat ni Mateo at Lucas tungkol sa mga pangyayari sa pagsilang ni Jesus at noong bata siya? Agos.

 • Dapat bang magkaroon ng baril bilang proteksiyon sa ibang tao? Hul.

 • ‘Hindi hahayaan ni Jehova na tuksuhin tayo nang higit sa matitiis natin’ (1Co 10:13), Peb.

 • Maaari bang gumamit ng IUD ang mga mag-asawang Kristiyano? Dis.

 • Mga may karapatan sa pagkapanganay lang ang puwedeng maging ninuno ng Mesiyas? Dis.

TALAMBUHAY

 • Determinadong Maging Kawal ni Kristo (D. Psarras), Abr.

 • Hindi Hadlang ang Pagiging Bingi sa Aking Pagtuturo (W. Markin), Mayo

 • Iniwan ang Lahat Para Sundan ang Panginoon (F. Fajardo), Dis.

 • Nakinabang Ako sa Paglakad na Kasama ng Marurunong (W. Samuelson), Mar.

 • Naranasan Namin ang Di-sana-nararapat na Kabaitan ng Diyos (D. Guest), Peb.

 • Pinagpala na Maging Kamanggagawa ng mga Taong Espirituwal (D. Sinclair), Set.

 • Pinagpapala ang Nagbabata sa Harap ng Pagsubok (P. Sivulsky), Agos.

 • Pinagpapala ang Tumutupad sa Hinihiling ni Jehova (O. Matthews), Okt.

SARI-SARI

 • Ano ang Armagedon? Blg. 6

 • Ang Pinakamaliit na Letrang Hebreo, Blg. 4

 • Apat na Mangangabayo, Blg. 3

 • Bakit Kinondena ni Jesus ang Panunumpa? Okt.

 • Huwag Lang Tumingin sa Hitsura, Hun.

 • “Ikaw ay Isang Babaing Maganda” (Sara), Blg. 3

 • Jose ng Arimatea, Okt.

 • Kabalisahan, Blg. 4

 • Kapag May Taning Na ang Buhay ng Minamahal, Blg. 4

 • “Lubos Niyang Napalugdan ang Diyos” (Enoc), Blg. 1

 • Magkakaroon Pa Ba ng Kapayapaan sa Lupa? Blg. 5

 • Magkakaroon Pa Kaya ng Tunay na Katarungan Dito sa Lupa? Blg. 3

 • Matatawag Bang “Magnanakaw” ang mga Nagtitinda ng Hayop sa Templo? Hun.

 • Nabubuhay na Ba Tayo sa “mga Huling Araw”? Blg. 2

 • Paano Dinadala ang Apoy Noong Sinaunang Panahon? Ene.

 • Pagdurusa, Blg. 1

 • Paglaya Mula sa Pagiging Alipin, Blg. 2

 • “Pagpalain ang Iyong Katinuan” (Abigail), Hun.

 • Pangalan sa Bibliya sa Sinaunang Banga, Mar.

 • Paraiso sa Lupa—Panaginip Lang o Magkakatotoo? Blg. 4

 • Payo ni Pablo na Ipagpaliban ang Paglalayag (Gaw 27), Blg. 5

 • Pinakamagandang Regalo sa Lahat, Blg. 6

 • Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Buhay at Kamatayan, Blg. 4

 • Talaga Bang May Anghel? Blg. 5

 • Tinawag Siya ng Diyos na “Prinsesa” (Sara), Blg. 5

 • Tinulungan ni Gayo ang mga Kapatid, Mayo