Nabasa mo bang mabuti ang nakaraang mga isyu ng Bantayan? Tingnan kung masasagot mo ang mga sumusunod:

Anong uri ng kasalanan ang tinutukoy ni Jesus sa kaniyang payo sa Mateo 18:15-17?

Tinutukoy niya ang mga isyu na puwedeng lutasin ng mga indibiduwal na tuwirang sangkot. Pero ang kasalanan ay malubha at puwedeng humantong sa pagtitiwalag kapag hindi nalutas. Halimbawa, maaaring kasama rito ang paninirang-puri, o pandaraya.—w16.05, p. 7.

Ano ang puwede mong gawin para mas makinabang sa pagbabasa ng Bibliya?

Magbasa nang may bukás na isip, na hinahanap ang mga aral na puwede mong magamit; tanungin ang sarili, ‘Paano ko ito magagamit para matulungan ang iba?’; at gamitin ang mga pantulong para higit pang saliksikin ang iyong binabasa.—w16.05, p. 24-26.

Mali bang magdalamhati ang isang Kristiyano kahit naniniwala siya sa pagkabuhay-muli?

Hindi maaalis ng pananampalataya sa pagkabuhay-muli ang pangungulila ng isang Kristiyano. Nagdalamhati si Abraham nang mamatay si Sara. (Gen. 23:2) Sa paglipas ng panahon, mababawasan din ang pagdadalamhati.—wp16.3, p. 4.

Sa pangitain na binabanggit sa Ezekiel kabanata 9, kanino lumalarawan ang lalaking may tintero ng kalihim at ang anim na lalaking may mga sandata?

Nauunawaan natin na lumalarawan ito sa makalangit na mga hukbo na nakibahagi sa pagpuksa sa Jerusalem at makikibahagi rin sa pagpuksa sa Armagedon. Sa makabagong-panahong katuparan, ang lalaking may tintero ng kalihim ay kumakatawan kay Jesu-Kristo, ang maglalagay ng marka sa mga makaliligtas.—w16.06, p. 16-17.

Anong mga banta ang napagtagumpayan ng Bibliya?

Napagtagumpayan nito (1) ang bantang pagkasira sa materyales na pinagsulatan nito, gaya ng papiro at pergamino; (2) ang pagsalansang ng mga lider ng politika at relihiyon; at (3) ang tangkang baguhin ang mensahe nito.—wp16.4, p. 4-7.

Anong mga paraan ang tutulong sa isang Kristiyano para pasimplehin ang kaniyang buhay?

Alamin ang aktuwal na pangangailangan mo, at alisin ang di-kinakailangang gastusin. Gumawa ng realistikong badyet. Itapon o ipamigay ang mga bagay na hindi mo na ginagamit, at bayaran ang mga utang mo. Bawasan ang panahon mo sa sekular na trabaho, at planuhin kung paano mo mapalalawak ang iyong ministeryo.—w16.07, p. 10.

Anong bagay ang tinutukoy sa Bibliya na higit pa sa ginto o pilak?

Ipinakikita sa Job 28:12, 15 na ang karunungang mula sa Diyos ay higit pa sa ginto o pilak. Habang hinahanap mo ito, manatiling mapagpakumbaba at matibay sa pananampalataya.—w16.08, p. 18-19.

Angkop bang magkaroon ng balbas ang isang brother?

Sa ilang kultura, ang maayos na balbas ay baka katanggap-tanggap at kagalang-galang, at hindi naman maaasiwa ang mga tao sa teritoryo. Pero ipinasiya ng ilang brother na huwag magkaroon ng balbas. (1 Cor. 8:9) Sa ibang kultura o lupain, hindi ito itinuturing na katanggap-tanggap para sa mga ministrong Kristiyano.—w16.09, p. 21.

Bakit tayo makapagtitiwala na talagang nangyari ang ulat ng Bibliya tungkol sa pakikipaglaban ni David kay Goliat?

Si Goliat ay mas mataas lang nang 15 sentimetro kaysa sa pinakamatangkad na tao na naiulat sa panahon natin. Si David ay totoong tao, gaya ng pinatutunayan ng isang sinaunang inskripsiyon na bumabanggit sa sambahayan ni David at binanggit din siya ni Jesus. Napatunayang totoo ng ulat sa heograpiya ang mga detalye kung saan naganap ang labanan.—wp16.5, p. 13.

Sa paanong paraan magkakaiba ang kaalaman, unawa, at karunungan?

Ang taong may kaalaman ay nag-iimbak ng mga impormasyon. Nakikita naman ng taong may unawa kung paano nauugnay ang mga impormasyon sa isa’t isa. At pinagsasama ng taong may karunungan ang kaalaman at unawa, at ginagamit ang mga iyon sa praktikal na paraan.—w16.10, p. 18.