Magkakaroon pa ba ng kapayapaan sa lupa?

Ano ang sagot mo?

  • Oo

  • Hindi

  • Siguro

Ang sabi ng Bibliya

Sa ilalim ng pamamahala ni Jesu-Kristo, sasagana ang “kapayapaan hanggang sa mawala na ang buwan”—ibig sabihin, magpakailanman.—Awit 72:7.

Ano pa ang matututuhan natin sa Bibliya?

  • Aalisin ang masasamang tao sa lupa, at “makasusumpong [ang mabubuting tao] ng masidhing kaluguran sa kasaganaan ng kapayapaan.”—Awit 37:10, 11.

  • Wawakasan ng Diyos ang lahat ng digmaan.—Awit 46:8, 9.

Posible bang magkaroon ngayon ng tunay na kapayapaan ng isip?

Naniniwala ang ilan . . . na hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan ng isip hangga’t ang mundong ito ay punô ng pagdurusa at kawalang-katarungan. Ano sa palagay mo?

Ang sabi ng Bibliya

Ngayon pa lang, ang mga may malapít na kaugnayan sa Diyos ay puwede nang magkaroon ng “kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan.” —Filipos 4:6, 7.

Ano pa ang matututuhan natin sa Bibliya?

  • Ipinapangako ng Diyos na aalisin niya ang pagdurusa at kawalang-katarungan, at ‘gagawin niyang bago ang lahat ng bagay.’—Apocalipsis 21:4, 5.

  • Magkakaroon tayo ng kapanatagan ng isip kung sasapatan natin ang ating “espirituwal na pangangailangan.”—Mateo 5:3.