IBA-IBA ang paniniwala ng mga tao tungkol sa buhay at kamatayan. Iniisip ng iba na pagkamatay nila, patuloy silang mabubuhay, marahil sa ibang anyo o lugar. Iniisip naman ng iba na ipanganganak silang muli sa ibang katawan. Sinasabi rin ng iba na ang kamatayan ang wakas ng lahat.

Baka may sarili ka ring paniniwala, depende sa iyong kinalakhan o kultura. Dahil iba-iba ang opinyon ng mga tao tungkol sa kung ano ang nangyayari pagkamatay ng isa, may makapagbibigay kaya ng maaasahan at tamang sagot sa palaisipang tanong na ito?

Sa loob ng maraming siglo, itinuturo ng mga lider ng relihiyon na may imortal na kaluluwa ang tao. Ang mga tagasunod ng halos lahat ng pangunahing relihiyon—Kristiyano, Hindu, Judio, Muslim, at iba pa—ay naniniwala na imortal ang kaluluwa. Sinasabing patuloy itong nabubuhay sa daigdig ng mga espiritu pagkamatay ng katawan. Naniniwala naman ang mga Budista na sa pamamagitan ng di-mabilang na muling pagsilang, ang puwersa, o pag-iisip, ng isang tao ay nakararating sa isang napakaligayang kalagayan na tinatawag na Nirvana.

Dahil sa gayong mga turo, naniniwala ang maraming tao sa buong daigdig na ang kamatayan ay nagsisilbing daan papunta sa ibang daigdig. Kaya para sa marami, ang kamatayan ay mahalagang bahagi ng siklo ng buhay, at sinasabi nilang bahagi ito ng kalooban ng Diyos. Pero ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol dito? Pakisuyong basahin ang susunod na artikulo. Baka magulat ka sa sinasabi ng Bibliya.