Kumakaripas at dumadagundong ang kanilang mga yabag! Buháy na buháy ang pagkakalarawan ng Bibliya tungkol sa apat na kabayo at sa mga sakay nito! Puti ang unang kabayo—ang sakay nito ay maringal at isang bagong-luklok na hari. Sa likuran nito, humahayo ang kabayong kulay-apoy, at ang sakay nito ay mag-aalis ng kapayapaan sa buong lupa. Itim naman ang ikatlong kabayo at ang sakay nito ay may hawak na timbangan habang ipinahahayag ang masaklap na mensahe tungkol sa kakulangan ng pagkain. Maputla ang ikaapat na kabayo na nagbabadya ng paparating na mga sakit at iba pang nakamamatay na panganib, at ang sakay nito ay may pangalang Kamatayan. Nakabuntot sa kaniya ang Hades, o ang karaniwang libingan ng sangkatauhan, na nangongolekta ng napakaraming kinitil na buhay!—Apocalipsis 6:1-8.

“Nang una kong mabasa ang tungkol sa apat na mangangabayo, kinilabutan ako. Pakiramdam ko, malapit na ang Araw ng Paghuhukom at dahil hindi pa ako handa, hindi ako makaliligtas.”—Crystal.

“Manghang-mangha ako sa apat na pambihirang sakay ng mga kabayong magkakaiba ang kulay. Nang maintindihan ko ang kahulugan ng pangitain, naging malinaw sa akin ang lahat.”—Ed.

Pareho ba kayo ng nadarama ni Crystal tungkol sa apat na mangangabayo ng Apocalipsis? O pareho kayo ni Ed? Anuman ang sagot mo, ang paghayo ng apat na mangangabayo ang isa sa pinakakilalang ulat sa Apocalipsis, ang huling aklat ng Bibliya. Alam mo bang makikinabang ka kapag naunawaan mo ang kahulugan ng pangitaing ito? Paano? Nangangako ang Diyos na magkakaroon ka ng tunay na kaligayahan kung babasahin mo, uunawain, at mamumuhay ka ayon sa makahulang aklat na ito.—Apocalipsis 1:1-3.

May mga natatakot sa pangitain tungkol sa apat na mangangabayo, pero hindi ito isinulat para takutin ka. Ang totoo, ang pangitaing ito ang nagpatibay sa pananampalataya ng milyon-milyon at nagbigay ng pag-asa sa mas magandang kinabukasan. Posibleng ganiyan din ang madama mo! Hinihimok ka naming basahin ang susunod na artikulo.