ANO SA PALAGAY MO?

Ang paghayo ng apat na mangangabayo ang isa sa pinakakilalang ulat sa aklat ng Apocalipsis. Nakatatakot ito para sa ilan. Interesado naman dito ang iba. Pansinin ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga hulang ito:

“Maligaya siya na bumabasa nang malakas at yaong mga nakikinig sa mga salita ng hulang ito.”Apocalipsis 1:3.

Ipinaliliwanag sa isyung ito ng Bantayan kung paanong ang paghayo ng apat na mangangabayo ay may dalang mabuting balita para sa atin.