Gaya ng inihula ni Jesus, ang mabuting balita ng Kaharian ng Diyos ay ipinangangaral na sa buong lupa. (Mateo 24:14) Sinasabi ng Daniel, isang aklat sa Bibliya, na ang Kahariang ito ay isang gobyerno ng Diyos. Sa kabanata 2 ng aklat na iyon, may isang hula tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mangingibabaw na mga pamahalaan, o kaharian, ng tao—pasimula sa sinaunang Babilonya hanggang sa panahon natin. Ganito ang inihula sa talata 44:

“Magtatatag ang Diyos ng langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. At ang kaharian ay hindi isasalin sa iba pang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang ito, at iyon ay mananatili hanggang sa mga panahong walang takda.”

Ipinakikita nito at ng iba pang hula sa Bibliya na papalitan ng Kaharian ng Diyos ang lahat ng gobyerno ng tao at magdudulot ito ng katatagan at kaayusan sa mga tao sa lupa. Ano ang magiging buhay sa ilalim ng Kahariang iyon? Ang sumusunod ay ilan sa kamangha-manghang pangako na malapit nang magkatotoo.

 • WALA NANG DIGMAAN

  Awit 46:9: “Pinatitigil [ng Diyos] ang mga digmaan hanggang sa dulo ng lupa. Ang busog ay binabali niya at pinagpuputul-putol ang sibat; ang mga karwahe ay sinusunog niya sa apoy.”

  Isip-isipin ang magiging kalagayan ng mundo kung ang lahat ng pera at kasanayang ginagamit sa paggawa ng mga armas ay gagamitin sa mga bagay na pakikinabangan ng mga tao sa halip na sa mga bagay na ikamamatay nila! Magkakatotoo ang pangakong iyan sa ilalim ng Kaharian ng Diyos.

 • WALA NANG SAKIT

  Isaias 33:24: “Walang sinumang tumatahan ang magsasabi: ‘Ako ay may sakit.’”

  Isip-isipin ang mundo kung saan wala nang daranas ng sakit sa puso, cancer, malaria, at iba pang karamdaman. Hindi na kakailanganin ang mga ospital at gamot. Perpektong kalusugan—iyan ang kinabukasang naghihintay sa mga maninirahan sa lupa.

 • WALA NANG KAKAPUSAN SA PAGKAIN

  Awit 72:16: “Magkakaroon ng saganang butil sa lupa; sa taluktok ng mga bundok ay mag-uumapaw.”

  Ang lupa ay magbubunga ng sapat na pagkain, at ang lahat ay makikinabang dito. Mawawala na ang gutom at malnutrisyon.

 • WALA NANG KIROT, PAMIMIGHATI, AT KAMATAYAN

  Apocalipsis 21:4: “Papahirin [ng Diyos] ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot pa man. Ang mga dating bagay ay lumipas na.”

   Ibig sabihin, ang mga tao ay mabubuhay nang sakdal at walang katapusan sa isang paraisong lupa! Iyan ang ipinangako ng ating maibiging Maylikha, ang Diyos na Jehova.

“TIYAK NA MAGTATAGUMPAY” IYON

Mahirap bang paniwalaan ang mga iyan? Marami ang sasang-ayon na gusto nila ang buhay na ipinangako at inilalarawan sa Bibliya. Pero sa iba’t ibang kadahilanan, hindi nila maunawaan ang ideya ng buhay na walang hanggan. Hindi naman kataka-taka iyan dahil wala pang taong nakaranas nito para ikuwento ito sa atin.

Dahil ang sangkatauhan ay napakatagal nang inaalipin ng kasalanan at kamatayan at dumaranas ng kirot, pagdurusa, at kahirapan, tanggap na ng marami na normal lang o natural ang ganitong uri ng buhay. Pero ibang-iba ito sa layunin ng ating Maylikha, ang Diyos na Jehova.

Para tiyakin sa atin na magkakatotoo ang lahat ng kaniyang ipinangako, sinabi ng Diyos tungkol sa kaniyang salita: “Hindi ito babalik sa akin nang walang resulta, kundi gagawin nga nito yaong kinalulugdan ko, at ito ay tiyak na magtatagumpay sa bagay na pinagsuguan ko nito.”—Isaias 55:11.

Sa Bibliya, inilalarawan si Jehova bilang ang Diyos na “hindi makapagsisinungaling.” (Tito 1:2) Dahil sa lahat ng magagandang pangako niya sa hinaharap, makabubuting pag-isipan natin: Posible ba talagang mabuhay magpakailanman ang mga tao sa ipinangakong makalupang Paraiso? Ano ang kailangan nating gawin para makamit ang pangako ng Diyos? Sa susunod na mga pahina, makikita mo ang impormasyong sasagot sa mga tanong na iyan.