ANO SA PALAGAY MO?

Ano ang walang kapantay na regalo ng Diyos sa atin?

Sinasabi ng Bibliya: “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupat ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak.”Juan 3:16.

Mababasa sa isyung ito ng Bantayan kung bakit isinugo ng Diyos si Jesus sa lupa at namatay alang-alang sa atin, at kung paano natin mapahahalagahan ang regalong ito.