PARANG ordinaryo lang kung titingnan ang pantasang hugis-barko na nasa kamay ni Jordan. Pero napakahalaga nito para sa kaniya. “Bigay ito ng isang kaibigan ng pamilya namin na si Lolo Russell noong bata pa ako,” ang sabi ni Jordan. Nang mamatay si Russell, nalaman ni Jordan na malaki ang naitulong nito sa mga magulang at lolo ni Jordan noong mga panahong namomroblema sila. “Ngayong alam ko na kung ano ang naitulong sa amin ni Lolo Russell,” ang sabi ni Jordan, “lalo kong napahalagahan ang simpleng regalong ito.”

Gaya sa kaso ni Jordan, may mga regalo na parang ordinaryo lang o walang halaga sa ibang tao. Pero para sa niregaluhan, baka napakahalaga nito at di-matutumbasan ng pera. May isang regalo na walang kapantay. Ganito iyon inilarawan sa Bibliya: “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupat ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”—Juan 3:16.

Isa itong regalo na magdudulot ng walang-hanggang buhay sa mga tatanggap nito! May mas hihigit pa bang regalo kaysa rito? Marami ang walang kaide-ideya sa halaga ng regalong ito, pero “napakamahal” nito para sa mga tunay na Kristiyano. (Awit 49:8; 1 Pedro 1:18, 19) Pero bakit ibinigay ng Diyos ang buhay ng kaniyang Anak bilang regalo sa sangkatauhan?

Pansinin ang sinabi ni apostol Pablo: “Sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao.” (Roma 5:12) Nagkasala ang unang taong si Adan nang kusa siyang sumuway sa Diyos kaya nahatulan siya ng kamatayan. At dahil kay Adan, ang kamatayan ay minana ng lahat ng kaniyang inapo—ang buong sangkatauhan.

 “Ang kabayaran na ibinabayad ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob na ibinibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.” (Roma 6:23) Para mapalaya ang tao mula sa hatol na kamatayan, isinugo ng Diyos sa lupa ang kaniyang Anak, si Jesu-Kristo. Isinakripisyo ni Jesus ang kaniyang perpektong buhay para sa daigdig. Dahil sa sakripisyong ito ni Jesus, na tinatawag na “pantubos,” ang lahat ng mananampalataya sa kaniya ay may pagkakataong mabuhay magpakailanman.—Roma 3:24.

Sinabi ni Pablo tungkol sa lahat ng pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa kaniyang mananamba sa pamamagitan ni Jesu-Kristo: “Salamat sa Diyos dahil sa kaniyang di-mailarawang kaloob na walang bayad.” (2 Corinto 9:15) Kahanga-hanga talaga ang pantubos anupat hindi natin ito lubusang mailalarawan. Pero sa lahat ng mabubuting regalo ng Diyos, bakit natatangi ang pantubos? Bakit masasabing wala nang papantay rito? * At paano natin pahahalagahan ang regalong ito? Inaanyayahan ka naming basahin ang susunod na dalawang artikulo para malaman ang sagot ng Bibliya.

^ par. 8 Kusang-loob na “ibinigay [ni Jesus] ang kaniyang kaluluwa para sa atin.” (1 Juan 3:16) Pero ang sakripisyong iyan ay bahagi ng layunin ng Diyos, kaya tatalakayin sa seryeng ito ng mga artikulo ang papel ng Diyos bilang ang Tagapaglaan ng pantubos.