Nabubuhay na ba tayo sa “mga huling araw”?

Ano ang sagot mo?

  • Oo

  • Hindi

  • Siguro

Ang sabi ng Bibliya

“Sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan.” (2 Timoteo 3:1) Ipinakikita ng hula sa Bibliya at ng kasalukuyang mga pangyayari na nabubuhay na tayo sa “mga huling araw.”

Ano pa ang matututuhan natin sa Bibliya?

  • Sa mga huling araw, magkakaroon ng mga digmaan, taggutom, lindol, at nakamamatay na epidemya.—Mateo 24:3, 7; Lucas 21:11.

  • Sa mga huling araw, magiging napakababa ng moral ng tao at wala nang interes pagdating sa Diyos.—2 Timoteo 3:2-5.

Ano ang naghihintay na kinabukasan para sa mga tao?

Naniniwala ang ilan . . . na ang mga huling araw ay magwawakas kapag nagunaw na ang mundo at napuksa na ang lahat ng narito. Umaasa naman ang iba na bubuti ang kalagayan ng daigdig. Ano sa palagay mo?

Ang sabi ng Bibliya

“Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa, at tatahan sila roon magpakailanman.”Awit 37:29.

Ano pa ang matututuhan natin sa Bibliya?

  • Ang magiging wakas ng mga huling araw ay ang pag-aalis ng lahat ng kasamaan.—1 Juan 2:17.

  • Ang lupa ay gagawing paraiso.—Isaias 35:1, 6.