Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 TAMPOK NA PAKSA

Bakit Nagdusa at Namatay si Jesus?

Bakit Nagdusa at Namatay si Jesus?

“Sa pamamagitan ng isang tao [si Adan] ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan.”—Roma 5:12

Ano ang sagot mo kapag tinanong ka, “Gusto mo bang mabuhay magpakailanman?” Malamang na sasabihin ng maraming tao na gusto nila, pero baka nadarama nilang hindi ito makatotohanan. Sinasabi nila na ang kamatayan ay bahagi na ng buhay.

Paano kung baligtarin ang tanong, at sabihin, “Handa ka na bang mamatay?” Normal lang na hindi ang sagot ng maraming tao. Ang punto? Kahit maraming problema, talagang gusto nating mabuhay. Sinasabi ng Bibliya na nilalang ng Diyos ang mga tao na may pagnanais na patuloy na mabuhay. Sa katunayan, sinasabi nito na “maging ang panahong walang takda ay inilagay niya sa kanilang puso.”—Eclesiastes 3:11.

Pero hindi nabubuhay magpakailanman ang mga tao. Ano ang nangyari? May ginawa na ba ang Diyos para solusyunan ang problema? Nakaaaliw ang sagot ng Bibliya, at may kinalaman ito sa dahilan kung bakit nagdusa at namatay si Jesus.

KUNG ANO ANG NANGYARI

Sinasabi ng unang tatlong kabanata ng aklat ng Bibliya na Genesis na binigyan ng Diyos ang unang mag-asawa, sina Adan at Eva, ng pag-asang mabuhay magpakailanman at sinabi niya sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin para makamit iyon. Pagkatapos, inilarawan ng ulat na nabigo silang sundin ang Diyos at naiwala ang pag-asang iyon. Simple ang kuwentong ito—napakasimple kaya iniisip ng ilan na isa lang itong alamat. Pero ang Genesis, gaya ng Ebanghelyo, ay may mga indikasyon ng pagiging totoo at makasaysayan. *

Ano ang naging resulta ng pagsuway ni Adan? Sinasabi ng Bibliya: “Sa pamamagitan ng isang tao [si Adan] ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala.” (Roma 5:12) Nang sumuway si Adan sa Diyos, nagkasala siya. Kaya naiwala niya ang pag-asang mabuhay nang walang hanggan, at namatay siya nang maglaon. Dahil inapo niya tayo, nagmana tayo ng kasalanan. Bilang resulta, nagkakasakit tayo, tumatanda, at namamatay. Ang paliwanag na ito ay kaayon ng alam natin ngayon tungkol sa kung paano natin namamana ang ilang katangian ng ating mga magulang. Pero may ginawa na ba ang Diyos para solusyunan ang problema?

 KUNG ANO ANG GINAWA NG DIYOS

Oo, gumawa ang Diyos ng paraan para matubos, o mabiling muli, ang naiwala ni Adan para sa mga inapo nito, ang pag-asang mabuhay magpakailanman. Paano iyon ginawa ng Diyos?

“Ang kabayaran na ibinabayad ng kasalanan ay kamatayan,” ang sabi sa Roma 6:23. Ibig sabihin, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Nagkasala si Adan kaya namatay siya. Nagkakasala rin tayo kaya namamatay tayo. Pero hindi natin kasalanan na ipinanganak tayong ganito. Kaya maibiging isinugo ng Diyos ang kaniyang Anak, si Jesus, para tanggapin ang ‘kabayaran ng kasalanan’ para sa atin. Paano?

Dahil sa kamatayan ni Jesus, posible nang mabuhay tayo nang masaya magpakailanman

Dahil isang sakdal na tao, si Adan, ang nagdulot ng kasalanan at kamatayan sa atin sa pamamagitan ng pagsuway, isang sakdal na taong masunurin kahit hanggang kamatayan ang kailangan para mapalaya tayo mula rito. Ganito ang paliwanag ng Bibliya: “Kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ang ibinilang na makasalanan, sa gayunding paraan sa pamamagitan ng pagkamasunurin ng isang tao ay marami ang ibibilang na matuwid.” (Roma 5:19) Si Jesus ang “isang tao” na iyon. Iniwan niya ang langit, naging sakdal na tao *, at namatay para sa atin. Bilang resulta, posible nang magkaroon tayo ng matuwid na katayuan sa harap ng Diyos at ng pag-asa na mabuhay magpakailanman.

KUNG BAKIT NAGDUSA AT NAMATAY SI JESUS

Pero bakit kailangang mamatay si Jesus para lang maisakatuparan ito? Hindi ba puwedeng naglabas na lang ng utos ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat na magpapahintulot sa mga inapo ni Adan na mabuhay nang walang hanggan? Tiyak na may awtoridad siyang gawin iyon. Pero kung gagawin niya iyon, pagwawalang-bahala ito sa sinabi niyang batas na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Hindi ito simpleng batas lang na puwedeng isaisantabi o baguhin kung gusto niya. Ito ay saligan ng tunay na katarungan.—Awit 37:28.

Kung isinaisantabi ng Diyos ang katarungan sa pagkakataong iyon, baka isipin ng mga tao na ganoon din ang gagawin niya sa ibang pagkakataon. Halimbawa, magiging patas kaya siya sa pagpili kung sino sa mga  supling ni Adan ang mabibigyan ng buhay na walang hanggan? Mapagkakatiwalaan kaya ang mga pangako niya? Dahil nanghawakan ang Diyos sa katarungan nang isaayos niya ang ating kaligtasan, makapagtitiwala tayo na lagi niyang gagawin ang tama.

Sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus, binuksan ng Diyos ang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa Paraiso sa lupa. Pansinin ang sinabi ni Jesus sa Juan 3:16: “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupat ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Kaya ang kamatayan ni Jesus ay nagpapakita, hindi lang ng katarungan ng Diyos, kundi pati ng napakalaking pag-ibig Niya sa mga tao.

Pero bakit kinailangang magdusa si Jesus at mamatay sa napakasakit na paraan, gaya ng paglalarawan sa Ebanghelyo? Nang manatili siyang tapat sa kabila ng napakatinding pagsubok, pinatunayan ni Jesus na mali ang paratang ng Diyablo na walang taong makapananatiling tapat sa Diyos kapag napaharap sa pagsubok. (Job 2:4, 5) Waring totoo ang paratang na iyan nang mahikayat ni Satanas na magkasala ang sakdal na taong si Adan. Pero si Jesus—na eksaktong katumbas ni Adan—ay nanatiling masunurin kahit dumanas ng matinding pagdurusa. (1 Corinto 15:45) Kaya pinatunayan ni Jesus na puwede rin sanang maging masunurin si Adan sa Diyos kung ginusto nito. Sa pananatiling tapat sa ilalim ng pagsubok, nag-iwan si Jesus sa atin ng huwaran. (1 Pedro 2:21) Dahil sa lubusang pagsunod ng kaniyang Anak, ginantimpalaan ng Diyos si Jesus ng imortal na buhay sa langit.

KUNG PAANO KA MAKIKINABANG

Talagang nangyari ang kamatayan ni Jesus. Posible na ang buhay na walang hanggan. Gusto mo bang mabuhay magpakailanman? Sinabi ni Jesus kung ano ang kailangang gawin: “Ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na Diyos, at sa isa na iyong isinugo, si Jesu-Kristo.”—Juan 17:3.

Inaanyayahan ka ng mga tagapaglathala ng magasing ito na matuto pa tungkol kay Jehova, ang tunay na Diyos, at tungkol sa kaniyang Anak, si Jesu-Kristo. Matutuwa ang mga Saksi ni Jehova na tulungan ka. May makikita ka ring kapaki-pakinabang na mga impormasyon sa aming website na www.jw.org/tl.

^ par. 8 Tingnan “Ang Pagiging Makasaysayan ng Genesis,” sa Kaunawaan sa Kasulatan, Tomo 1, pahina 815, na inilalathala ng mga Saksi ni Jehova.

^ par. 13 Inilipat ng Diyos ang buhay ng kaniyang Anak mula sa langit tungo sa sinapupunan ni Maria kaya nagdalang-tao ito. Iningatan ng banal na espiritu ng Diyos si Jesus para hindi nito mamana ang di-kasakdalan ni Maria.—Lucas 1:31, 35.