Panoorin ang video na Maging Matapat, Gaya ni Jesus—Kapag Tinutukso. Pagkatapos, sagutin ang sumusunod na mga tanong:

  • Paano ginipit si Sergei na maging di-matapat sa Diyos?

  • Ano ang nakatulong kay Sergei na manatiling matapat?

  • Paano nagdulot ng kapurihan kay Jehova ang kaniyang katapatan?