KUNG BAKIT ITO MAHALAGA: Kung “ang panukala sa puso ng tao ay gaya ng malalim na tubig,” ang tanong naman ay gaya ng timba para masalok ito. (Kaw 20:5) Tutulong ang mga tanong para maisangkot ang mga tagapakinig. Ang sagot sa tanong na pinag-isipang mabuti ay maaaring pagmulan ng mahalagang impormasyon. Mabisang gumamit ng mga tanong si Jesus. Paano natin siya matutularan?

KUNG PAANO ITO GAGAWIN:

  • Gumamit ng punto de vistang mga tanong. Gumamit si Jesus ng sunod-sunod na mga tanong para malaman ang pananaw ng kaniyang mga alagad. (Mat 16:13-16; be 238 ¶3-5) Anong punto de vistang mga tanong ang puwede mong gamitin?

  • Gumamit ng umaakay na mga tanong. Para ituwid ang kaisipan ni Pedro, gumamit ng mga tanong si Jesus at nagbigay ng posibleng mga sagot na aakay kay Pedro sa tamang konklusyon. (Mat 17:24-26) Anong umaakay na mga tanong ang puwede mong gamitin para tulungan ang iba na magkaroon ng tamang konklusyon?

  • Magbigay ng komendasyon sa tagapakinig mo. Pagkatapos ‘sumagot nang may katalinuhan’ ang isang eskriba, binigyan siya ni Jesus ng komendasyon. (Mar 12:34) Paano ka magbibigay ng komendasyon sa isa na sumagot sa tanong mo?

PANOORIN ANG UNANG BAHAGI NG VIDEO NA GAWIN ANG GINAWA NI JESUS—MAGTURO. PAGKATAPOS, SAGUTIN ANG SUMUSUNOD NA MGA TANONG:

  • Bakit ang halimbawang ito ay di-mabisang paraan ng pagtuturo, kahit tama naman ang tinalakay?

  • Bakit hindi lang natin dapat basta ipaliwanag ang impormasyon?

PANOORIN ANG IKALAWANG BAHAGI NG VIDEO. PAGKATAPOS, SAGUTIN ANG SUMUSUNOD NA MGA TANONG:

  • Paano mabisang gumamit ng mga tanong ang brother?

  • Ano pa ang puwede nating tularan sa kaniyang paraan ng pagtuturo?

Ano ang epekto sa iba ng ating pagtuturo? (Luc 24:32)