Tisri 455 B.C.E.

8:1-18

  1. Malamang na sa okasyong ito, inutusan ni Nehemias ang bayan na magtipon para sa tunay na pagsamba

  2. Nagkaroon ng malaking pagsasaya

  3. Nagtipon-tipon ang mga ulo ng pamilya para alamin kung paano nila maingat na masusunod ang Kautusan ng Diyos

  4. Naghanda ang bayan para ipagdiwang ang masayang Kapistahan ng mga Kubol