Mapoprotektahan tayo ng mga pamantayan ni Jehova. Pero para mangyari iyan, dapat nating pahalagahan ang mga ito. (Kaw 7:3) Kapag hinayaan ng isang lingkod ni Jehova na mailihis ang kaniyang puso, madali siyang madadaya ng mga taktika ni Satanas. Mababasa sa Kawikaan kabanata 7 na hinayaan ng isang kabataang lalaki na madaya siya ng kaniyang puso. Ano ang matututuhan natin sa kaniyang pagkakamali?

  • Sinisikap ni Satanas na ilayo tayo kay Jehova. Sinasamantala niya ang ating limang pandamdam para mahikayat tayong gumawa ng masama

  • Tutulong sa atin ang karunungan at kaunawaan para makita nang patiuna ang malulubhang epekto ng paggawa ng masama, at para hindi manganib ang ating espirituwalidad