Hab 1:5, 6

Ang nalalapit na pagwasak ng mga Babilonyo sa Juda ay parang imposible. Matindi ang impluwensiya ng Ehipto sa Juda. Mas malakas ang mga Ehipsiyo kaysa sa mga Caldeo. Bukod diyan, hindi iniisip ng mga Judio na pahihintulutan ni Jehova na mawasak ang Jerusalem at ang templo nito. Pero matutupad ang hula, at kailangang patuloy itong hintayin ni Habakuk sa pamamagitan ng pananatiling gising at aktibo sa espirituwal.

Ano ang nakakumbinsi sa akin na napakalapit nang magwakas ang sistemang ito ng mga bagay?

Paano ako makapananatiling gising at aktibo sa espirituwal?