ANG BANTAYAN

Tanong: Sa palagay mo, ano’ng mayroon sa langit?

Teksto: Ju 8:23

Alok: Ipinaliliwanag sa Bantayan na ito kung ano ang sinasabi ni Jesus at ng kaniyang Ama tungkol sa langit.

ITURO ANG KATOTOHANAN

Tanong: Sasang-ayon ka bang natutupad na ang hulang ito ng Bibliya?

Teksto: 2Ti 3:1-5

Katotohanan: Dahil natutupad na ang hula ng Bibliya tungkol sa mga huling araw, makakaasa tayong matutupad din ang mga hula tungkol sa magandang kinabukasan.

BAKIT MAGANDANG MAG-ARAL NG BIBLIYA? (Video)

Introduksiyon: Gusto naming ipakita sa iyo ang maikling video na nagpapaliwanag kung saan makikita ang sagot sa mahahalagang tanong sa buhay. [I-play ang video.]

Alok: Sinasabi ng Bibliya kung paano aayusin ng Diyos ang mga problema sa daigdig. Mababasa mo iyon sa aklat na ito. [Ialok ang Itinuturo ng Bibliya o aklat na Teach Us.]

GUMAWA NG SARILING PRESENTASYON

Gamitin ang format ng naunang mga halimbawa para gumawa ng sariling presentasyon sa paglilingkod sa larangan.