ANG BANTAYAN

Introduksiyon: Ang apat na mangangabayo ang isa sa pinakapopular na ulat sa aklat ng Apocalipsis. Natatakot dito ang ilan. Interesado naman dito ang iba.

Teksto: Apo 1:3

Alok: Ipinaliliwanag sa isyung ito ng Bantayan kung bakit magandang balita ang paghayo ng apat na mangangabayo.

ITURO ANG KATOTOHANAN

Tanong: Sa palagay mo, posible bang malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap?

Teksto: Isa 46:10

Katotohanan: Ipinaaalam sa atin ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng kaniyang Salita, ang Bibliya.

PUWEDENG MAGING MASAYA ANG IYONG PAMILYA

Introduksiyon: Ipinapanood namin ang maikling video na ito tungkol sa pamilya. [I-play ang video para sa pag-aalok ng Puwedeng Maging Masaya ang Iyong Pamilya.]

Alok: Kung gusto mong mabasa ang brosyur na ipinakita sa video, puwede kitang bigyan o puwede kong ipakita sa iyo kung paano ito mada-download sa aming website.

GUMAWA NG SARILING PRESENTASYON

Gamitin ang format ng naunang mga halimbawa para gumawa ng sariling presentasyon sa paglilingkod sa larangan.