TEKSTO

HULA

KATUPARAN

Awit 22:1

Magtitinging pinabayaan ng Diyos

Mateo 27:46; Marcos 15:34

Awit 22:7, 8

Lalaitin habang nasa tulos

Mateo 27:39-43

Awit 22:16

Ipapako sa tulos

Mateo 27:31; Marcos 15:25; Juan 20:25

Awit 22:18

Pagpapalabunutan ang kaniyang kasuotan

Mateo 27:35

Awit 22:22

Mangunguna sa paghahayag ng pangalan ni Jehova

Juan 17:6