20:28

Gustong-gusto ng mapagmapuring mga eskriba at Pariseo na mapansin sila at batiin sa pamilihan

Gusto ng mapagmapuring mga eskriba at Pariseo na pahangain ang iba at maging prominente. (Mat 23:5-7) Pero hindi ganiyan si Jesus. “Ang Anak ng tao ay dumating, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod.” (Mat 20:28) Mas nagpopokus ba tayo sa mga bahagi ng pagsamba na magdudulot sa atin ng karangalan at papuri? Ang tulad-Kristong kadakilaan ay nagmumula sa paglilingkod alang-alang sa kapakanan ng iba. Ang ganitong gawain ay kadalasan nang hindi napapansin ng iba—pero kitang-kita ito ni Jehova. (Mat 6:1-4) Ang mapagpakumbabang lingkod ay . . .

  • nakikibahagi sa paglilinis at pagmamantini ng Kingdom Hall

  • nangunguna sa pagtulong sa may-edad at sa iba

  • nagbibigay ng donasyon para suportahan ang kapakanan ng Kaharian