22:36-39

Gamit ang Mateo 22:36-39, lagyan ng numero ayon sa kahalagahan ang sumusunod na mga dahilan kung bakit tayo dumadalo sa pulong:

  • Para mapatibay

  • Para patibayin ang ating mga kapatid

  • Para sambahin si Jehova at ipakita ang pag-ibig natin sa kaniya

Bakit dapat nating sikaping dumalo sa pulong kahit pagod tayo at pakiramdam natin ay hindi na tayo gaanong makikinabang?

Ano pa ang ibang paraan para maipakitang sinusunod natin ang dalawang pinakadakilang utos?