Wala na sa ilalim ng Kautusang Mosaiko ang mga Kristiyano. Pero ang dalawang pinakadakilang utos nito—ibigin ang Diyos at ang ating kapuwa—ay hinihiling pa rin ni Jehova sa atin. (Mat 22:37-39) Hindi namamana ang pag-ibig na ito. Dapat itong linangin. Paano? Ang isang paraan ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bibliya araw-araw. Kapag tinitingnan natin ang iba’t ibang katangian ng Diyos na nasa Kasulatan, makikita natin ang “kaigayahan ni Jehova.” (Aw 27:4) Bilang resulta, lalago ang pag-ibig natin sa kaniya at mas matutularan natin ang kaniyang paraan ng pag-iisip. Tutulong ito sa ating sundin ang kaniyang mga utos, kasama na ang pagpapakita ng mapagsakripisyong pag-ibig para sa iba. (Ju 13:34, 35; 1Ju 5:3) Para ma-enjoy mo ang pagbabasa ng Bibliya, narito ang tatlong mungkahi:

  • Gamitin ang iyong imahinasyon at pandama. Isipin mong naroon ka. Ano ang nakikita mo, naririnig, at naaamoy? Ano ang nararamdaman ng mga karakter?

  • Iba-ibahin ang iyong paraan. Ito ang ilang pagpipilian: Magbasa nang malakas, o makinig sa audio recording habang sinusubaybayan ito. Magbasa tungkol sa isang karakter o paksa sa Bibliya, sa halip na mga kabanata ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Halimbawa, basahin ang tungkol kay Jesus sa Seksiyon 4-A hanggang 4-H o 16-A hanggang 16-B ng buklet na Tulong sa Pag-aaral ng Salita ng Diyos. Basahin ang buong kabanatang pinagkunan ng pang-araw-araw na teksto. Basahin ang mga aklat sa Bibliya ayon sa pagkakasunod-sunod kung kailan ito isinulat.

  • Unawain ang binabasa. Mas mabuti pang magbasa ng isang kabanata bawat araw at bulay-bulayin ito kaysa sa magbasa ng maraming kabanata para lang matapos ang materyal. Isipin ang tagpo. Pag-isipan ang mga detalye. Gumamit ng mga mapa at marginal reference. I-research ang kahit isang puntong hindi mo naintindihan. Kung posible, gumugol ng parehong haba ng panahon sa pagbabasa at pagbubulay-bulay.