ANG BANTAYAN

Tanong: Sa palagay mo, ano ang walang kapantay na regalo ng Diyos sa atin?

Teksto: Ju 3:16

Alok: Mababasa sa magasing ito kung bakit isinugo ng Diyos si Jesus sa lupa at namatay alang-alang sa atin, at kung paano natin mapahahalagahan ang regalong ito.

ANO ANG KAHARIAN NG DIYOS?

Tanong: [Ipakita ang harap ng tract.] Ano ang sagot mo sa tanong na ito? Ang Kaharian ba ng Diyos ay nasa puso ng tao? ang makasama ang Panginoon? o gobyerno sa langit?

Teksto: Dan 2:44; Isa 9:6

Alok: Ipinaliliwanag sa tract na ito kung ano ang maitutulong ng Kaharian ng Diyos sa iyo.

IMBITASYON SA MEMORYAL

Alok: Iniimbitahan namin ang mga tao sa isang napakahalagang okasyon. [Ialok ang imbitasyon.] Sa Abril 11, milyon-milyon sa buong daigdig ang magtitipon para alalahanin ang kamatayan ni Jesus at makinig ng isang pahayag tungkol sa magiging pakinabang natin dito. Nasa imbitasyong ito ang oras at adres. Sana makapunta ka.

GUMAWA NG SARILING PRESENTASYON

Gamitin ang format ng naunang mga halimbawa para gumawa ng sariling presentasyon sa paglilingkod sa larangan.