Mababasa sa Awit 52-59 ang nadama ni David noong mapaharap siya sa mga hamon sa buhay. Pero nagtiwala pa rin siya kay Jehova. (Aw 54:4; 55:22) Pinuri din niya si Jehova dahil sa Kaniyang salita. (Aw 56:10) Ganiyan din ba ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos? Humihingi ba tayo ng patnubay mula sa kaniyang Salita kapag may mga problema? (Kaw 2:6) Anong mga talata sa Bibliya ang nakatulong sa iyo noong ikaw ay . . .

  • panghinaan ng loob o nadepres

  • may sakit?

  • nasaktan ng iba?

  • pinag-usig?