ANG BANTAYAN

Tanong: Sasang-ayon ka ba na kung talagang galing sa Diyos ang Bibliya, mapagtatagumpayan nito ang anumang pagtatangkang sirain ito?

Teksto: Isa 40:8

Alok: Tatalakayin sa artikulong ito ang napakagandang kuwento kung paano nagtagumpay ang Bibliya.

ANG BANTAYAN (likod ng magasin)

Tanong: Ano’ng masasabi mo sa tanong na ito? [Basahin ang unang tanong sa pahina 16.] Ang ilan ay naniniwalang inimbento lang ng tao ang relihiyon. Iniisip naman ng iba na ginagamit ng Diyos ang relihiyon para tayo mapalapít sa kaniya. Ano sa palagay mo?

Teksto: San 1:27

Alok: Ipinaliliwanag ng artikulong ito ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paksang iyan. Sa pagbabalik ko, ipaliliwanag ko pa ang ilang punto mula sa artikulong ito.

MAGANDANG BALITA MULA SA DIYOS!

Tanong: Marami ang nagsasabing ang pagbabasa ng hula ng Bibliya ay parang pagbabasa ng diyaryo. Alin sa mga inihulang kalagayang ito ang nakita mo na o nabalitaan?

Teksto: 2Ti 3:1-5

Alok: Ipinaliliwanag ng brosyur na ito kung bakit ang gayong mga kalagayan ay masasabing magandang balita para sa mga umiibig sa Diyos. [Itampok ang aralin 1, tanong 2.]

GUMAWA NG SARILING PRESENTASYON

Gamitin ang format ng naunang mga halimbawa para gumawa ng sariling presentasyon sa paglilingkod sa larangan.