Isama sa panalangin ang mga pangako mo kay Jehova

61:1, 8

  • Kapag ipinapanalangin natin ang ating mga pangako, lalo tayong magiging determinadong tuparin ang mga iyon

  • Ang pag-aalay natin sa Diyos ang pinakamahalagang pangakong magagawa natin

Hana

Magpakita ng pagtitiwala kay Jehova. Sabihin sa kaniya sa panalangin ang laman ng iyong puso

62:8

  • Ang isang makabuluhang panalangin ay nagmumula sa puso

  • Kapag espesipiko ang ating panalangin, mas madali nating makita ang sagot ni Jehova

Jesus

Si Jehova ang Dumirinig ng panalangin ng lahat ng tapat-pusong tao

65:1, 2

  • Nakikinig si Jehova sa “mga tao mula sa lahat ng laman” na talagang gustong makakilala sa kaniya at gawin ang kaniyang kalooban

  • Puwede tayong manalangin kay Jehova anumang oras

Cornelio

Isulat ang mga paksang gusto mong isama sa iyong mga panalangin.