1. Basahin ang naka-bold na tanong para tulungan ang may-bahay na magpokus sa pangunahing punto.

  2. Basahin ang kasunod na parapo.

  3. Basahin ang mga tekstong nakaitaliko, at gumamit ng mataktikang mga tanong para tulungan ang may-bahay na makita kung paano sinasagot ng mga teksto ang naka-bold na tanong.

  4. Kung may iba pang parapo sa ilalim ng naka-bold na tanong, ulitin ang ginawa sa 2 at 3. Kung ang tanong ay may kaugnay na video sa jw.org/tl, panoorin ito sa panahon ng pagtalakay ninyo.

  5. Para matiyak na nauunawaan ng may-bahay ang pangunahing punto, ipasagot sa kaniya ang naka-bold na tanong.