KUNG BAKIT MAHALAGA:

KUNG PAANO ITO MAGAGAWA:

  • Bulay-bulayin ang mga pagliligtas ni Jehova.—Exo 14:13

  • Humiling ng lakas ng loob sa panalangin.—Gaw 4:29, 31

  • Magtiwala ka kay Jehova.—Aw 118:6

Anong mga takot ang kailangan kong mapagtagumpayan sa aking ministeryo?

PANOORIN ANG VIDEO NA IWASAN ANG SUMISIRA SA KATAPATAN—PAGKATAKOT SA TAO. PAGKATAPOS, SAGUTIN ANG SUMUSUNOD NA MGA TANONG:

  • Bakit napakahalaga ng lakas ng loob sa ating ministeryo?

  • Anong paghahambing ang makikita natin sa Kawikaan 29:25?

  • Bakit natin dapat linangin ngayon ang lakas ng loob?