92:12

Ang palmang datiles ay maaaring mabuhay nang mahigit 100 taon at namumunga pa rin

Ang mga may-edad ay nagluluwal ng espirituwal na bunga sa pamamagitan ng . . .

92:13-15

  • pananalangin para sa iba

  • pag-aaral ng Bibliya

  • pagdalo at pakikibahagi sa mga pulong ng kongregasyon

  • pagbabahagi sa iba ng kanilang karanasan

  • pangangaral nang buong puso