Gumamit si David ng mga paghahalintulad para ilarawan ang kaawaan ni Jehova.

  • 103:11

    Kung paanong hindi natin lubusang nauunawaan kung gaano kalayo sa lupa ang mabituing kalangitan, hindi rin natin mauunawaan ang lawak ng matapat na pag-ibig ni Jehova

  • 103:12

    Kung gaano kalayo ang sikatan ng araw sa lubugan ng araw, gayon inilalayo ni Jehova sa atin ang ating mga kasalanan hanggang sa pinakamalayong distansiyang maiisip natin

  • 103:13

    Kung paanong ang isang ama ay nagpapakita ng habag sa kaniyang anak na nasaktan, nagpapakita rin si Jehova ng awa sa mga nagsisisi na nabibigatan dahil sa kanilang mga kasalanan