5:38-42

  • Nagdadalamhati tayo kapag namatayan ng mahal sa buhay, pero hindi ibig sabihin nito na hindi tayo naniniwala sa pagkabuhay-muli (Gen 23:2)

  • Ang pagbubulay-bulay sa mga ulat ng pagkabuhay-muli na nasa Bibliya ay magpapatibay ng ating pananampalataya sa pag-asang pagkabuhay-muli

Sino ang gusto mong salubungin sa pagkabuhay-muli sa hinaharap?

Ano ang nakikini-kinita mo sa inyong muling pagkikita?