Gusto nating gabayan tayo ng pag-ibig sa Diyos at sa kapuwa sa panahon ng kombensiyon. (Mat 22:37-39) Inilalarawan ng 1 Corinto 13:4-8 ang ginagawa ng pag-ibig: “Ang pag-ibig ay may mahabang pagtitiis at mabait. . . . Hindi [ito] gumagawi nang hindi disente, hindi naghahanap ng sarili nitong kapakanan, hindi napupukaw sa galit. . . . Ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo.” Habang pinanonood mo ang video na Mga Paalaala sa Kombensiyon, pag-isipan kung paano ka makapagpapakita ng pag-ibig sa iba sa panahon ng kombensiyon.

PAANO TAYO MAKAPAGPAPAKITA NG PAG-IBIG . . .

  • kapag nagrereserba ng mga upuan?

  • kapag magsisimula na ang musika?

  • sa ating mga tuluyan sa lunsod na pinagdarausan ng kombensiyon?

  • sa pamamagitan ng pagboboluntaryo?