Taon-taon, nasasabik tayo sa espirituwal na piging sa ating mga panrehiyong kombensiyon. Para maranasan din ng iba ang kabutihan ni Jehova, aanyayahan nating dumalo ang pinakamaraming tao hangga’t maaari. (Aw 34:8) Titiyakin ng lupon ng matatanda kung paano pinakamahusay na magagamit ang mga imbitasyon.

MGA DAPAT TANDAAN

  • Kailan ang kombensiyon ko?

  • Kailan magsisimulang mamahagi ng imbitasyon ang kongregasyon namin?

  • Kailan ang mga pagtitipon para sa paglilingkod sa larangan?

  • Ano ang mga tunguhin ko para sa kampanya?

  • Sino-sino ang plano kong imbitahan?

ANO ANG SASABIHIN MO?

Pagkatapos bumati, puwede mong sabihin:

“Ipinamamahagi namin ang imbitasyong ito sa buong mundo para sa isang napakaimportanteng okasyon. Nasa imbitasyong ito ang petsa, oras, at adres.”

PAANO MO MALILINANG ANG INTERES?

Bagaman gusto nating anyayahan sa kombensiyon ang pinakamaraming tao hangga’t maaari, dapat na maging alerto tayo sa anumang ipinakitang interes.

Kapag dulo ng sanlinggo, puwede kang mag-alok ng magasin kasama ng imbitasyon.