Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Roma 8:1-39

8  Kaya nga yaong mga kaisa ni Kristo Jesus ay walang kahatulan.+  Sapagkat ang kautusan+ ng espiritung+ iyon na nagbibigay ng buhay+ kaisa ni Kristo Jesus ay nagpalaya+ na sa iyo mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.+  Sapagkat, yamang may kawalang-kakayahan sa Kautusan,+ palibhasa’y mahina+ ito dahil sa laman, ang Diyos, sa pamamagitan ng pagsusugo ng kaniyang sariling Anak+ sa wangis ng makasalanang laman+ at may kinalaman sa kasalanan,+ ay humatol sa kasalanan sa laman,  upang ang matuwid na kahilingan ng Kautusan ay matupad+ sa atin na lumalakad, hindi kaayon ng laman, kundi kaayon ng espiritu.+  Sapagkat yaong mga kaayon ng laman ay nagtutuon ng kanilang mga kaisipan sa mga bagay ng laman,+ ngunit yaong mga kaayon ng espiritu ay sa mga bagay ng espiritu.+  Sapagkat ang pagsasaisip ng laman ay nangangahulugan ng kamatayan,+ ngunit ang pagsasaisip ng espiritu+ ay nangangahulugan ng buhay at kapayapaan;  sapagkat ang pagsasaisip ng laman ay nangangahulugan ng pakikipag-alit+ sa Diyos, sapagkat hindi ito napasasakop+ sa kautusan ng Diyos, ni maaari mang magkagayon.  Kaya yaong mga kasuwato ng laman+ ay hindi makapagpapalugod sa Diyos.  Gayunman, kayo ay kasuwato, hindi ng laman, kundi ng espiritu,+ kung ang espiritu ng Diyos ay totoo ngang tumatahan sa inyo.+ Ngunit kung ang sinuman ay walang espiritu ni Kristo,+ ang isang ito ay hindi sa kaniya. 10  Ngunit kung si Kristo ay kaisa ninyo,+ ang katawan ay tunay ngang patay dahil sa kasalanan, ngunit ang espiritu ay buhay+ dahil sa katuwiran. 11  Ngayon, kung ang espiritu niya na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay tumatahan sa inyo, bubuhayin din niyaong nagbangon kay Kristo Jesus mula sa mga patay+ ang inyong mortal na mga katawan sa pamamagitan ng kaniyang espiritu na nananahan sa inyo. 12  Sa gayon nga, mga kapatid, mayroon tayong pananagutan, hindi sa laman upang mabuhay na kaayon ng laman;+ 13  sapagkat kung nabubuhay kayo na kaayon ng laman ay tiyak na mamamatay kayo;+ ngunit kung papatayin ninyo ang mga gawa ng katawan+ sa pamamagitan ng espiritu, kayo ay mabubuhay. 14  Sapagkat ang lahat ng inaakay ng espiritu ng Diyos, ito ang mga anak ng Diyos.+ 15  Sapagkat hindi kayo muling tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin na sanhi ng pagkatakot,+ kundi tumanggap kayo ng espiritu+ ng pag-aampon+ bilang mga anak, na sa pamamagitan ng espiritung iyon ay sumisigaw tayo: “Abba,+ Ama!” 16  Ang espiritu+ mismo ang nagpapatotoo+ kasama ng ating espiritu+ na tayo ay mga anak ng Diyos.+ 17  Kaya nga, kung tayo ay mga anak, tayo ay mga tagapagmana rin: mga tagapagmana nga ng Diyos, ngunit mga kasamang tagapagmana+ ni Kristo, kung magdurusa+ tayong magkakasama upang luwalhatiin din tayong magkakasama.+ 18  Dahil dito ay itinuturing ko na ang mga pagdurusa+ sa kasalukuyang kapanahunan ay walang anuman kung ihahambing sa kaluwalhatian+ na isisiwalat sa atin. 19  Sapagkat ang may-pananabik na pag-asam+ ng sangnilalang+ ay naghihintay sa pagsisiwalat sa mga anak ng Diyos.+ 20  Sapagkat ang sangnilalang ay ipinasakop sa kawalang-saysay,+ hindi ayon sa sarili nitong kalooban kundi sa pamamagitan niya na nagpasakop nito, salig sa pag-asa+ 21  na ang sangnilalang+ din mismo ay palalayain+ sa pagkaalipin sa kasiraan at magtatamo ng maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. 22  Sapagkat alam natin na ang buong sangnilalang ay patuloy na dumaraing na magkakasama at nasasaktang magkakasama hanggang ngayon. 23  Hindi lamang iyan, kundi tayo rin mismo na nagtatamo ng mga unang bunga,+ samakatuwid nga, ng espiritu, oo, tayo mismo ay dumaraing+ sa loob natin, habang marubdob nating hinihintay ang pag-aampon bilang mga anak,+ ang pagpapalaya mula sa ating mga katawan sa pamamagitan ng pantubos. 24  Sapagkat iniligtas tayo sa pag-asang ito;+ ngunit ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat kapag nakikita ng isang tao ang isang bagay, inaasahan ba niya iyon? 25  Ngunit kung inaasahan+ natin yaong hindi natin nakikita,+ patuloy natin itong hinihintay nang may pagbabata.+ 26  Sa katulad na paraan ang espiritu+ ay sumasama rin na may tulong para sa ating kahinaan;+ sapagkat ang suliranin ng kung ano ang dapat nating ipanalangin ayon sa ating pangangailangan ay hindi natin alam,+ ngunit ang espiritu+ mismo ang nakikiusap para sa atin na may mga daing na di-mabigkas. 27  Gayunma’y siya na sumasaliksik sa mga puso+ ay nakaaalam kung ano ang pakahulugan ng espiritu,+ sapagkat ito ay nakikiusap kaayon ng Diyos para sa mga banal.+ 28  Alam nga natin na pinangyayari ng Diyos na ang lahat ng kaniyang mga gawa+ ay magkatulung-tulong sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, niyaong mga tinawag ayon sa kaniyang layunin;+ 29  sapagkat yaong mga binigyan niya ng kaniyang unang pagkilala+ ay patiuna rin niyang itinalaga+ na maitulad+ sa larawan+ ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay+ sa maraming magkakapatid.+ 30  Bukod diyan, yaong mga patiuna niyang itinalaga+ ay yaon ding mga tinawag niya;+ at yaong mga tinawag niya ay yaon ding mga ipinahayag niyang matuwid.+ Sa katapus-tapusan yaong mga ipinahayag niyang matuwid ay yaon ding mga niluwalhati niya.+ 31  Ano, kung gayon, ang sasabihin natin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang magiging laban sa atin?+ 32  Siya na hindi nagkait maging ng kaniyang sariling Anak+ kundi ibinigay niya siya para sa ating lahat,+ bakit hindi rin niya may-kabaitang ibibigay sa atin ang lahat ng iba pang bagay kasama siya?+ 33  Sino ang maghaharap ng akusasyon laban sa mga pinili ng Diyos?+ Ang Diyos ang Isa na nagpapahayag na sila ay matuwid.+ 34  Sino siya na hahatol? Si Kristo Jesus ang siyang namatay, oo, ang isa nga na ibinangon mula sa mga patay, na nasa kanan+ ng Diyos, na nakikiusap din para sa atin.+ 35  Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Kristo?+ Ang kapighatian ba o ang kabagabagan o ang pag-uusig o ang gutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak?+ 36  Gaya nga ng nasusulat: “Dahil sa iyo ay pinapatay kami sa buong araw, ibinilang kaming gaya ng mga tupang papatayin.”+ 37  Sa kabaligtaran, sa lahat ng mga bagay na ito ay lubusan tayong nagtatagumpay+ sa pamamagitan niya na umibig sa atin. 38  Sapagkat kumbinsido ako na kahit ang kamatayan kahit ang buhay+ kahit ang mga anghel+ kahit ang mga pamahalaan+ kahit ang mga bagay na narito ngayon kahit ang mga bagay na darating kahit ang mga kapangyarihan+ 39  kahit ang taas kahit ang lalim kahit ang anupamang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon.+

Talababa