Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Roma 4:1-25

4  Kung gayon nga, ano ang sasabihin natin tungkol kay Abraham na ating ninuno+ ayon sa laman?  Bilang halimbawa, kung si Abraham ay ipinahayag na matuwid dahil sa mga gawa,+ magkakaroon sana siya ng saligan sa paghahambog; ngunit hindi sa Diyos.  Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? “Si Abraham ay nanampalataya kay Jehova, at ibinilang itong katuwiran sa kaniya.”+  Ngayon sa tao na gumagawa+ ay ibinibilang ang bayad, hindi gaya ng di-sana-nararapat na kabaitan,+ kundi gaya ng pagkakautang.+  Sa kabilang dako, sa tao na hindi gumagawa kundi nananampalataya+ sa kaniya na nagpapahayag sa isang di-makadiyos bilang matuwid, ang kaniyang pananampalataya ay ibinibilang na katuwiran.+  Gaya rin ng sinasalita ni David tungkol sa kaligayahan ng tao na sa kaniya ay ibinibilang ng Diyos ang katuwiran nang hiwalay sa mga gawa:  “Maligaya yaong mga pinagpaumanhinan sa kanilang mga gawang tampalasan+ at ang kanilang mga kasalanan ay tinakpan;+  maligaya ang tao na ang kaniyang kasalanan ay hindi na ibinibilang pa ni Jehova.”+  Ang kaligayahan bang ito, kung gayon, ay dumarating sa mga taong tuli o gayundin sa mga taong di-tuli?+ Sapagkat sinasabi natin: “Ang kaniyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran kay Abraham.”+ 10  Kung gayon, sa ilalim ng anong mga kalagayan ito ibinilang? Noong siya ay nasa pagtutuli o nasa di-pagtutuli?+ Hindi sa pagtutuli, kundi sa di-pagtutuli. 11  At tumanggap siya ng isang tanda,+ samakatuwid nga, ang pagtutuli, bilang tatak ng katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na tinaglay niya samantalang nasa kaniyang di-tuling kalagayan, upang siya ang maging ama+ ng lahat niyaong may pananampalataya+ samantalang nasa di-pagtutuli, upang maibilang sa kanila ang katuwiran; 12  at isang ama ng supling na tuli, hindi lamang niyaong mga nanghahawakan sa pagtutuli, kundi niyaon ding mga lumalakad nang maayos sa mga yapak ng pananampalatayang iyon samantalang nasa di-tuling kalagayan na tinaglay ng ating amang+ si Abraham. 13  Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan tinanggap ni Abraham o ng kaniyang binhi ang pangako+ na siya ay magiging tagapagmana ng isang sanlibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran dahil sa pananampalataya.+ 14  Sapagkat kung yaong mga nanghahawakan sa kautusan ay mga tagapagmana, ang pananampalataya ay napawalang-silbi at ang pangako ay napawi.+ 15  Sa katunayan ang Kautusan ay nagbubunga ng poot,+ ngunit kung saan walang kautusan, wala rin namang pagsalansang.+ 16  Kaya nga iyon ay dahil sa pananampalataya, upang iyon ay maging ayon sa di-sana-nararapat na kabaitan,+ upang ang pangako+ ay maging tiyak sa lahat ng kaniyang binhi,+ hindi lamang doon sa nanghahawakan sa Kautusan, kundi gayundin doon sa nanghahawakan sa pananampalataya ni Abraham. (Siya ang ama+ nating lahat, 17  gaya nga ng nasusulat: “Inatasan kita bilang ama ng maraming bansa.”)+ Ito ay sa paningin ng Isa na sinampalatayanan niya, ng Diyos mismo, na bumubuhay ng mga patay+ at tumatawag sa mga bagay na wala na para bang ang mga iyon ay umiiral.+ 18  Bagaman wala nang pag-asa, gayunma’y salig sa pag-asa ay nagkaroon siya ng pananampalataya,+ upang siya ang maging ama ng maraming bansa+ ayon sa sinabi: “Magiging gayon ang iyong binhi.”+ 19  At, bagaman hindi siya nanghina sa pananampalataya, isinaalang-alang niya ang kaniyang sariling katawan, na ngayon ay patay na,+ yamang siya ay mga isang daang taóng gulang na,+ gayundin ang patay na kalagayan ng bahay-bata ni Sara.+ 20  Ngunit dahil sa pangako+ ng Diyos ay hindi siya nag-urong-sulong sa kawalan ng pananampalataya,+ kundi naging malakas sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya,+ na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos 21  at lubusang kumbinsido na ang kaniyang ipinangako ay kaya rin niyang gawin.+ 22  Dahil dito ay “ibinilang itong katuwiran sa kaniya.”+ 23  Gayunman, na “ibinilang+ ito sa kaniya” ay isinulat, hindi lamang alang-alang sa kaniya,+ 24  kundi alang-alang din sa atin kung kanino ito nakatalagang ibilang, sapagkat naniniwala tayo sa kaniya na nagbangon kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay.+ 25  Siya ay ibinigay dahil sa ating mga pagkakamali+ at ibinangon upang maipahayag tayong matuwid.+

Talababa