Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Panaghoy 1:1-22

א [Alep] 1  O ano’t nakaupo siyang mag-isa,+ ang lunsod na dating punô ng mga tao!+ Ano’t naging tulad siya ng isang babaing balo,+ siya na dating matao sa gitna ng mga bansa!+ Ano’t siya na isang prinsesa sa gitna ng mga nasasakupang distrito ay naging ukol sa puwersahang pagtatrabaho!+ ב [Bet]   Labis-labis siyang tumatangis kung gabi,+ at ang kaniyang mga luha ay nasa kaniyang mga pisngi.+ Walang sinumang umaaliw sa kaniya mula sa lahat ng kaniyang mangingibig.+ Ang lahat ng kaniya mismong mga kasamahan ay nakitungo sa kaniya nang may kataksilan.+ Sila ay naging mga kaaway niya.+ ג [Gimel]   Ang Juda ay yumaon sa pagkatapon dahil sa kapighatian+ at dahil sa bigat ng pagkaalipin.+ Siya ay napilitang manahanan sa gitna ng mga bansa.+ Wala siyang nasumpungang pahingahang-dako. Inabutan siya ng lahat ng umuusig sa kaniya sa gitna ng mga nakapipighating kalagayan.+ ד [Dalet]   Ang mga daan ng Sion ay nagdadalamhati, sapagkat walang sinumang pumaparoon sa kapistahan.+ Ang lahat ng kaniyang mga pintuang-daan ay natiwangwang;+ ang kaniyang mga saserdote ay nagbubuntunghininga.+ Ang kaniyang mga dalaga ay lipos ng pamimighati, at siya naman ay may kapaitan.+ ה [He]   Ang kaniyang mga kalaban ang siyang naging ulo.+ Yaong mga kaaway niya ay hindi nababahala.+ Sapagkat si Jehova ang nagdulot sa kaniya ng pighati dahil sa dami ng kaniyang mga pagsalansang,+ Ang kaniyang sariling mga anak ay lumakad na mga bihag sa harap ng kalaban.+ ו [Waw]   At ang anak na babae ng Sion ay nawalan ng kaniyang buong karilagan.+ Ang kaniyang mga prinsipe ay naging gaya ng mga lalaking usa na walang masumpungang pastulan;+ At patuloy silang lumalakad na walang lakas sa harap ng tumutugis.+ ז [Zayin]   Naalaala ng Jerusalem noong mga araw ng kaniyang kapighatian at ng kaniyang mga taong walang tahanan Ang lahat ng kaniyang mga kanais-nais na bagay na naroroon mula pa noong mga araw ng sinaunang panahon.+ Nang ang kaniyang bayan ay mahulog sa kamay ng kalaban at wala siyang katulong,+ Nakita siya ng mga kalaban. Pinagtawanan nila ang kaniyang pagkalugmok.+ ח [Ket]   Ang Jerusalem ay tahasang nagkasala.+ Kaya naman siya ay naging isa lamang nakamumuhing bagay.+ Itinuring siya ng lahat ng dating nagpaparangal sa kaniya bilang isang bagay na mababang-uri,+ sapagkat nakita nila ang kaniyang kahubaran.+ Siya ay nagbubuntunghininga+ rin at tumatalikod. ט [Tet]   Ang kaniyang karumihan ay nasa kaniyang laylayan.+ Hindi niya naalaala ang magiging kinabukasan niya,+ At siya ay nababa sa isang nakamamanghang paraan. Wala siyang mang-aaliw.+ O Jehova, tingnan mo ang aking kapighatian,+ sapagkat ang kaaway ay lubhang nagpalalo.+ י [Yod] 10  Ang kalaban ay nag-unat ng kamay nito laban sa lahat ng kaniyang mga kanais-nais na bagay.+ Sapagkat nakita niya ang mga bansang pumasok sa kaniyang santuwaryo,+ Na inutusan mong huwag silang pumasok sa kongregasyon na iyong pag-aari. כ [Kap] 11  Ang kaniyang buong bayan ay nagbubuntunghininga; naghahanap sila ng tinapay.+ Ibinigay nila ang kanilang mga kanais-nais na bagay kapalit ng anumang makakain, upang paginhawahin ang kaluluwa.+ Tingnan mo, O Jehova, at masdan, sapagkat ako ay naging gaya ng isang babaing walang kabuluhan.+ ל [Lamed] 12  Walang anuman ba ito sa inyong lahat na dumaraan sa daan? Tingnan ninyo at masdan.+ May kirot bang tulad ng aking kirot na may-katindihang ginawa sa akin,+ Na siyang kapighatiang idinulot ni Jehova sa araw ng kaniyang nag-aapoy na galit?+ מ [Mem] 13  Mula sa kaitaasan ay nagsugo siya ng apoy sa loob ng aking mga buto,+ at sinusupil niya ang bawat isa. Naglatag siya ng lambat para sa aking mga paa.+ Ibinaling niya ako nang paurong. Ako ay ginawa niyang isang babaing kaaba-aba. Sa buong araw ay may sakit ako.+ נ [Nun] 14  Lagi siyang mapagbantay laban sa aking mga pagsalansang.+ Sa kaniyang kamay ay nagkabuhul-buhol ang mga iyon. Umabot sa aking leeg ang mga iyon.+ Ang aking lakas ay nanlupaypay. Ibinigay ako ni Jehova sa kamay niyaong mga laban sa kanila ay hindi ako makabangon.+ ס [Samek] 15  Ang lahat ng aking mga makapangyarihan ay itinaboy ni Jehova mula sa aking gitna.+ Tumawag siya ng isang kapisanan laban sa akin, upang pagdurug-durugin ang aking mga kabataang lalaki.+ Niyurakan ni Jehova ang mismong pisaan ng ubas+ ng anak na dalaga ng Juda.+ ע [Ayin] 16  Dahil sa mga bagay na ito ay tumatangis akong parang babae.+ Ang aking mata, ang aking mata ay dinadaluyan ng tubig.+ Sapagkat ang isang mang-aaliw ay nalayo sa akin, ang magpapaginhawa sa aking kaluluwa. Ang aking mga anak ay ginawang kaaba-aba,+ sapagkat ang kaaway ay lubhang nagpalalo.+ פ [Pe] 17  Ang Sion ay nag-unat ng kaniyang mga kamay.+ Wala siyang mang-aaliw.+ Si Jehova ay nag-utos may kinalaman sa Jacob sa lahat ng nasa palibot niya bilang kaniyang mga kalaban.+ Ang Jerusalem ay naging isang nakamumuhing bagay sa gitna nila.+ צ [Tsade] 18  Si Jehova ay matuwid,+ sapagkat naghimagsik+ ako laban nga sa kaniyang bibig. Makinig kayo ngayon, lahat kayong mga bayan, at tingnan ninyo ang aking kirot. Ang aking mga dalaga at ang aking mga binata ay yumaon sa pagkabihag.+ ק [Kop] 19  Tumawag ako sa mga masidhing umiibig sa akin.+ Dinaya nila ako. Sa lunsod ay pumanaw ang aking mga saserdote at ang aking matatandang lalaki,+ Habang naghahanap sila ng kanilang makakain upang mapaginhawa nila ang kanilang kaluluwa.+ ר [Res] 20  Tingnan mo, O Jehova, sapagkat ako ay nasa kagipitan. Ang aking mga bituka mismo ay nababagabag.+ Ang aking puso ay natiwarik sa loob ko,+ sapagkat ako ay naging totoong mapaghimagsik.+ Sa labas ay nagpangyari ang tabak ng pagkaulila sa mga anak.+ Sa loob ng bahay ay para ring kamatayan.+ ש [Shin] 21  Narinig ng mga tao kung paanong ako ay nagbubuntunghininga na parang babae.+ Walang mang-aaliw para sa akin.+ Narinig ng lahat ng aking mga kaaway ang tungkol sa aking kapahamakan.+ Nagbunyi sila, sapagkat ikaw mismo ang gumawa nito.+ Tiyak na pasasapitin mo ang araw na iyong itinanyag,+ upang sila ay maging tulad ko.+ ת [Taw] 22  Dumating nawa sa harap mo ang lahat ng kanilang kasamaan, at makitungo ka sa kanila nang may kahigpitan,+ Kung paanong nakitungo ka sa akin nang may kahigpitan dahil sa lahat ng aking mga pagsalansang.+ Sapagkat ang aking mga buntunghininga ay marami,+ at ang aking puso ay may sakit.+

Talababa