Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Nehemias 7:1-73

7  At nangyari, nang ang pader ay muling maitayo,+ kaagad kong inilagay ang mga pinto.+ Pagkatapos ay inatasan ang mga bantay ng pintuang-daan+ at ang mga mang-aawit+ at ang mga Levita.+  At inatasan ko upang mamahala sa Jerusalem si Hanani+ na aking kapatid at si Hananias na prinsipe ng Kastilyo,+ sapagkat siya ay isa ngang mapagkakatiwalaang+ lalaki at natatakot+ sa tunay na Diyos nang higit kaysa sa marami pang iba.  Kaya sinabi ko sa kanila: “Huwag buksan ang mga pintuang-daan+ ng Jerusalem hanggang sa uminit ang araw; at habang nakatayo sila sa tabi ay isara nila ang mga pinto at itrangka ang mga iyon.+ At maglagay ng mga bantay mula sa mga tumatahan sa Jerusalem, ang bawat isa ay sa kaniyang sariling pinagbabantayan at ang bawat isa ay sa harap ng kaniyang sariling bahay.”+  At ang lunsod ay maluwang at malaki, at kakaunti ang mga tao sa loob nito,+ at walang mga bahay na nakatayo.  Ngunit inilagay ng aking Diyos sa aking puso+ na tipunin ko ang mga taong mahal at ang mga kinatawang tagapamahala at ang bayan upang magpatala sila sa talaangkanan.+ Pagkatapos ay nasumpungan ko ang aklat ng talaangkanan+ niyaong mga umahon noong una, at nasumpungan kong nakasulat doon:  Ito ang mga anak ng nasasakupang distrito+ na umahon mula sa pagkabihag+ ng itinapong bayan na dinala ni Nabucodonosor+ na hari ng Babilonya sa pagkatapon+ at nang maglaon ay siyang bumalik sa Jerusalem at sa Juda, ang bawat isa ay sa kaniyang sariling lunsod;+  yaong mga dumating na kasama ni Zerubabel,+ si Jesua,+ si Nehemias, si Azarias, si Raamias, si Nahamani, si Mardokeo,+ si Bilsan, si Misperet, si Bigvai, si Nehum, si Baanah. Ang bilang ng mga lalaki ng bayan ng Israel:  Ang mga anak ni Paros,+ dalawang libo isang daan at pitumpu’t dalawa;  ang mga anak ni Sepatias,+ tatlong daan at pitumpu’t dalawa; 10  ang mga anak ni Arah,+ anim na raan at limampu’t dalawa; 11  ang mga anak ni Pahat-moab,+ mula sa mga anak ni Jesua at ni Joab,+ dalawang libo walong daan at labingwalo; 12  ang mga anak ni Elam,+ isang libo dalawang daan at limampu’t apat; 13  ang mga anak ni Zatu,+ walong daan at apatnapu’t lima; 14  ang mga anak ni Zacai,+ pitong daan at animnapu; 15  ang mga anak ni Binui,+ anim na raan at apatnapu’t walo; 16  ang mga anak ni Bebai,+ anim na raan at dalawampu’t walo; 17  ang mga anak ni Azgad,+ dalawang libo tatlong daan at dalawampu’t dalawa; 18  ang mga anak ni Adonikam,+ anim na raan at animnapu’t pito; 19  ang mga anak ni Bigvai,+ dalawang libo at animnapu’t pito; 20  ang mga anak ni Adin,+ anim na raan at limampu’t lima; 21  ang mga anak ni Ater,+ mula kay Hezekias, siyamnapu’t walo; 22  ang mga anak ni Hasum,+ tatlong daan at dalawampu’t walo; 23  ang mga anak ni Bezai,+ tatlong daan at dalawampu’t apat; 24  ang mga anak ni Harip,+ isang daan at labindalawa; 25  ang mga anak ni Gibeon,+ siyamnapu’t lima; 26  ang mga lalaki ng Betlehem+ at ng Netopa,+ isang daan at walumpu’t walo; 27  ang mga lalaki ng Anatot,+ isang daan at dalawampu’t walo; 28  ang mga lalaki ng Bet-azmavet,+ apatnapu’t dalawa; 29  ang mga lalaki ng Kiriat-jearim,+ ng Kepira+ at ng Beerot,+ pitong daan at apatnapu’t tatlo; 30  ang mga lalaki ng Rama+ at ng Geba,+ anim na raan at dalawampu’t isa; 31  ang mga lalaki ng Micmas,+ isang daan at dalawampu’t dalawa; 32  ang mga lalaki ng Bethel+ at ng Ai,+ isang daan at dalawampu’t tatlo; 33  ang mga lalaki ng isa pang Nebo,+ limampu’t dalawa; 34  ang mga anak ng isa pang Elam,+ isang libo dalawang daan at limampu’t apat; 35  ang mga anak ni Harim,+ tatlong daan at dalawampu; 36  ang mga anak ng Jerico,+ tatlong daan at apatnapu’t lima; 37  ang mga anak ng Lod,+ ng Hadid+ at ng Ono,+ pitong daan at dalawampu’t isa; 38  ang mga anak ng Senaa,+ tatlong libo siyam na raan at tatlumpu. 39  Ang mga saserdote: Ang mga anak ni Jedaias+ mula sa sambahayan ni Jesua, siyam na raan at pitumpu’t tatlo; 40  ang mga anak ni Imer,+ isang libo at limampu’t dalawa; 41  ang mga anak ni Pasur,+ isang libo dalawang daan at apatnapu’t pito; 42  ang mga anak ni Harim,+ isang libo at labimpito. 43  Ang mga Levita: Ang mga anak ni Jesua, mula kay Kadmiel,+ sa mga anak ni Hodeva,+ pitumpu’t apat. 44  Ang mga mang-aawit,+ ang mga anak ni Asap,+ isang daan at apatnapu’t walo. 45  Ang mga bantay ng pintuang-daan,+ ang mga anak ni Salum,+ ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon,+ ang mga anak ni Akub,+ ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobai,+ isang daan at tatlumpu’t walo. 46  Ang mga Netineo:+ Ang mga anak ni Ziha, ang mga anak ni Hasupa, ang mga anak ni Tabaot,+ 47  ang mga anak ni Keros, ang mga anak ni Sia, ang mga anak ni Padon,+ 48  ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba,+ ang mga anak ni Salmai, 49  ang mga anak ni Hanan,+ ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Gahar, 50  ang mga anak ni Reaias,+ ang mga anak ni Rezin,+ ang mga anak ni Nekoda, 51  ang mga anak ni Gazam, ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Pasea, 52  ang mga anak ni Besai,+ ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nepusesim,+ 53  ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakupa, ang mga anak ni Harhur,+ 54  ang mga anak ni Bazlit, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa,+ 55  ang mga anak ni Barkos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Temah,+ 56  ang mga anak ni Nezias, ang mga anak ni Hatipa.+ 57  Ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon:+ Ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Soperet, ang mga anak ni Perida,+ 58  ang mga anak ni Jaala, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel,+ 59  ang mga anak ni Sepatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pokeret-hazebaim, ang mga anak ni Amon.+ 60  Ang lahat ng Netineo+ at ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay tatlong daan at siyamnapu’t dalawa. 61  At ito ang mga umahon mula sa Tel-mela, Tel-harsa, Kerub, Adon at Imer,+ at hindi nila masabi ang sambahayan ng kanilang mga ama at ang kanilang pinanggalingan, kung sila ay mula sa Israel: 62  ang mga anak ni Delaias, ang mga anak ni Tobia, ang mga anak ni Nekoda,+ anim na raan at apatnapu’t dalawa. 63  At sa mga saserdote:+ ang mga anak ni Habaias, ang mga anak ni Hakoz,+ ang mga anak ni Barzilai,+ na kumuha ng asawa mula sa mga anak na babae ni Barzilai+ na Gileadita at tinawag ayon sa kanilang pangalan. 64  Ito ang mga naghanap ng kanilang pagkakarehistro, upang mapatunayan sa madla ang kanilang talaangkanan, at hindi iyon nasumpungan,+ kung kaya pinagbawalan sila bilang narumhan mula sa pagkasaserdote.+ 65  Dahil dito ay sinabi sa kanila ng Tirsata+ na hindi sila dapat kumain+ mula sa mga kabanal-banalang bagay hanggang sa ang saserdote na may Urim+ at Tumim+ ay tumayo. 66  Ang buong kongregasyon bilang isang pangkat ay apatnapu’t dalawang libo tatlong daan at animnapu,+ 67  bukod pa sa kanilang mga aliping lalaki+ at sa kanilang mga aliping babae, ang mga ito ay pitong libo tatlong daan at tatlumpu’t pito;+ at sila ay may dalawang daan at apatnapu’t limang lalaking+ mang-aawit at babaing+ mang-aawit. [ 68  Ang kanilang mga kabayo ay pitong daan at tatlumpu’t anim, ang kanilang mga mula ay dalawang daan at apatnapu’t lima.]+ 69  Ang mga kamelyo ay apat na raan at tatlumpu’t lima. Ang mga asno+ ay anim na libo pitong daan at dalawampu.+ 70  At may ilan sa mga ulo+ ng mga sambahayan sa panig ng ama+ na nagbigay para sa gawain.+ Ang Tirsata+ mismo ay nagbigay sa kabang-yaman ng isang libong gintong drakma, limampung mangkok, limang daan at tatlumpung mahahabang damit ng saserdote.+ 71  At may ilan sa mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama na nagbigay sa kabang-yaman para sa gawain ng dalawampung libong gintong drakma at dalawang libo dalawang daang pilak na mina.+ 72  At ang ibinigay ng iba pa sa bayan ay dalawampung libong gintong drakma at dalawang libong pilak na mina at animnapu’t pitong mahahabang damit ng saserdote. 73  At ang mga saserdote+ at ang mga Levita at ang mga bantay ng pintuang-daan at ang mga mang-aawit+ at ang ilan sa bayan at ang mga Netineo+ at ang buong Israel ay nanahanan sa kanilang mga lunsod.+ Nang dumating ang ikapitong buwan,+ ang mga anak ni Israel ay naroon na sa kanilang mga lunsod.+

Talababa