Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Nehemias 3:1-32

3  At bumangon si Eliasib+ na mataas na saserdote at ang kaniyang mga kapatid, na mga saserdote, at itinayo ang Pintuang-daan ng mga Tupa.+ Kanilang pinabanal ito+ at inilagay ang mga pinto nito; at hanggang sa Tore ng Mea+ ay pinabanal nila ito, hanggang sa Tore ng Hananel.+  At sa karatig nila ay nagtayo ang mga lalaki ng Jerico.+ At sa karatig nila ay nagtayo si Zacur na anak ni Imri.  At ang Pintuang-daan ng mga Isda+ ang itinayo ng mga anak ni Hasenaa; sila ang naglagay ng mga kahoy nito+ at pagkatapos ay inilagay nila ang mga pinto+ nito, ang mga trangkahan nito at ang mga halang nito.+  At sa karatig nila ay nagkumpuni si Meremot+ na anak ni Urias+ na anak ni Hakoz, at sa karatig nila ay nagkumpuni si Mesulam+ na anak ni Berekias na anak ni Mesezabel; at sa karatig nila ay nagkumpuni si Zadok na anak ni Baana.  At sa karatig nila ay nagkumpuni ang mga Tekoita;+ ngunit hindi inilagay ng kanilang mga taong mariringal+ ang kanilang batok sa paglilingkod sa kanilang mga panginoon.  At ang Pintuang-daan ng Matandang Lunsod+ ang kinumpuni ni Joiada na anak ni Pasea at ni Mesulam na anak ni Besodeias; sila ang naglagay ng mga kahoy nito at pagkatapos ay inilagay nila ang mga pinto nito at ang mga trangkahan nito at ang mga halang nito.+  At sa karatig nila ay nagkumpuni si Melatias na Gibeonita+ at si Jadon na Meronotita,+ mga lalaki ng Gibeon+ at Mizpa,+ na sakop ng trono ng gobernador+ sa kabilang ibayo ng Ilog.+  Sa karatig niya ay nagkumpuni si Uziel na anak ni Harhaias, mga panday-ginto;+ at sa karatig niya ay nagkumpuni si Hananias na isang miyembro ng mga tagapaghalo ng ungguento;+ at nilatagan nila ng bato ang Jerusalem hanggang sa Malapad na Pader.+  At sa karatig nila ay nagkumpuni si Repaias na anak ni Hur, isang prinsipe ng kalahati ng distrito ng Jerusalem. 10  At sa karatig nila ay nagkumpuni si Jedaias na anak ni Harumap sa harap ng kaniyang sariling bahay;+ at sa karatig niya ay nagkumpuni si Hatus na anak ni Hasabneias. 11  Isa pang sinukat na bahagi ang kinumpuni ni Malkias na anak ni Harim+ at ni Hasub na anak ni Pahat-moab,+ at gayundin ang Tore ng mga Lutuang Pugon.+ 12  At sa karatig niya ay nagkumpuni si Salum na anak ni Halohes, isang prinsipe+ ng kalahati ng distrito ng Jerusalem, siya at ang kaniyang mga anak na babae. 13  Ang Pintuang-daan ng Libis+ ang kinumpuni ni Hanun at ng mga tumatahan sa Zanoa;+ sila ang nagtayo nito at pagkatapos ay inilagay nila ang mga pinto+ nito, ang mga trangkahan+ nito at ang mga halang+ nito, gayundin ang isang libong siko sa pader hanggang sa Pintuang-daan ng mga Bunton ng Abo.+ 14  At ang Pintuang-daan ng mga Bunton ng Abo ang kinumpuni ni Malkias na anak ni Recab, isang prinsipe ng distrito ng Bet-hakerem;+ siya ang nagtayo nito at naglagay ng mga pinto nito, ng mga trangkahan nito at ng mga halang nito. 15  At ang Pintuang-daan ng Bukal+ ang kinumpuni ni Salun na anak ni Colhoze, isang prinsipe ng distrito ng Mizpa;+ siya ang nagtayo nito at nagbubong nito at naglagay ng mga pinto+ nito, ng mga trangkahan nito at ng mga halang nito, at gayundin ang pader ng Tipunang-tubig+ ng Batis patungo sa Hardin ng Hari+ at hanggang sa Hagdanan+ na pababa mula sa Lunsod ni David.+ 16  Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Nehemias na anak ni Azbuk, isang prinsipe ng kalahati ng distrito ng Bet-zur,+ hanggang sa harap ng Mga Dakong Libingan+ ni David at hanggang sa tipunang-tubig+ na ginawa at hanggang sa Bahay ng Mga Makapangyarihan.+ 17  Pagkatapos niya ay nagkumpuni ang mga Levita,+ si Rehum na anak ni Bani;+ sa karatig niya ay nagkumpuni si Hasabias, isang prinsipe ng kalahati ng distrito ng Keila,+ para sa kaniyang distrito. 18  Pagkatapos niya ay nagkumpuni ang kanilang mga kapatid, si Bavai na anak ni Henadad, isang prinsipe ng kalahati ng distrito ng Keila. 19  At si Ezer na anak ni Jesua,+ isang prinsipe ng Mizpa,+ ay nagkumpuni sa karatig niya ng isa pang sinukat na bahagi sa harap ng ahunan patungo sa Taguan ng mga Armas sa Patibayan.+ 20  Pagkatapos niya ay gumawa nang buong sigasig+ si Baruc na anak ni Zabai+ at nagkumpuni ng isa pang sinukat na bahagi, mula sa Patibayan hanggang sa pasukan ng bahay ni Eliasib+ na mataas na saserdote. 21  Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Meremot na anak ni Urias+ na anak ni Hakoz ng isa pang sinukat na bahagi, mula sa pasukan ng bahay ni Eliasib hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasib. 22  At pagkatapos niya ay nagkumpuni ang mga saserdote, na mga lalaki ng Distrito ng Jordan.+ 23  Pagkatapos nila ay nagkumpuni si Benjamin at si Hasub sa harap ng kanilang sariling bahay. Pagkatapos nila ay nagkumpuni si Azarias na anak ni Maaseias na anak ni Anania malapit sa kaniyang sariling bahay. 24  Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Binui na anak ni Henadad ng isa pang sinukat na bahagi, mula sa bahay ni Azarias hanggang sa Patibayan+ at hanggang sa panulukan. 25  [Pagkatapos niya ay nagkumpuni] si Palal na anak ni Uzai sa harap ng Patibayan at ng tore na lumalabas mula sa Bahay ng Hari,+ yaong nasa itaas na naroon sa Looban ng Bantay.+ Pagkatapos niya ay naroon si Pedaias na anak ni Paros.+ 26  At ang mga Netineo+ ang tumatahan noon sa Opel;+ nagkumpuni sila hanggang sa harap ng Pintuang-daan ng Tubig+ sa silangan at ng tore na nakalitaw. 27  Pagkatapos nila ay nagkumpuni ang mga Tekoita+ ng isa pang sinukat na bahagi, mula sa harap ng malaking tore na nakalitaw hanggang sa pader ng Opel. 28  Sa itaas ng Pintuang-daan ng mga Kabayo+ ay nagkumpuni ang mga saserdote, ang bawat isa ay sa harap ng kaniyang sariling bahay. 29  Pagkatapos nila ay nagkumpuni si Zadok+ na anak ni Imer sa harap ng kaniyang sariling bahay. At pagkatapos niya ay nagkumpuni si Semaias na anak ni Secanias, na tagapag-ingat ng Silangang Pintuang-daan.+ 30  Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Hananias na anak ni Selemias at si Hanun na ikaanim na anak ni Zalap ng isa pang sinukat na bahagi. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Mesulam+ na anak ni Berekias sa harap ng kaniyang sariling bulwagan.+ 31  Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Malkias, isang miyembro ng samahan ng mga panday-ginto,+ hanggang sa bahay ng mga Netineo+ at ng mga negosyante,+ sa harap ng Pintuang-daan ng Pagsisiyasat at hanggang sa silid-bubungan ng panulukan. 32  At sa pagitan ng silid-bubungan ng panulukan at ng Pintuang-daan ng mga Tupa+ ay nagkumpuni ang mga panday-ginto at ang mga negosyante.

Talababa