Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mateo 9:1-38

9  Kaya, paglulan sa bangka, siya ay tumawid at pumasok sa kaniyang sariling lunsod.+  At, narito! dinala nila sa kaniya ang isang taong paralisado na nakahiga sa higaan.+ Sa pagkakita sa kanilang pananampalataya ay sinabi ni Jesus sa paralitiko: “Lakasan mo ang iyong loob, anak; ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na.”+  At, narito! ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi sa kanilang sarili: “Ang taong ito ay namumusong.”+  At si Jesus, sa pagkaalam ng kanilang mga kaisipan,+ ay nagsabi: “Bakit kayo nag-iisip ng mga balakyot na bagay sa inyong mga puso?+  Bilang halimbawa, alin ang mas madali, ang sabihing, Ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na, o ang sabihing, Bumangon ka at lumakad ka?+  Gayunman, upang malaman ninyo na ang Anak ng tao ay may awtoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan+—” nang magkagayon ay sinabi niya sa paralitiko: “Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong tahanan.”+  At siya ay bumangon at umuwi sa kaniyang tahanan.  Sa pagkakita nito ang mga pulutong ay dinatnan ng takot, at niluwalhati nila ang Diyos,+ na nagbigay ng gayong awtoridad+ sa mga tao.  Kasunod nito, habang dumaraan mula roon, nakita ni Jesus ang isang tao na nagngangalang Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis, at sinabi niya rito: “Maging tagasunod kita.”+ Sa gayon ay tumindig ito at sumunod sa kaniya.+ 10  Nang maglaon, habang nakahilig siya sa mesa sa bahay,+ narito! maraming mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ang dumating at nagsimulang humilig na kasama ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. 11  Ngunit sa pagkakita nito ay pinasimulang sabihin ng mga Pariseo sa kaniyang mga alagad: “Bakit nga ang inyong guro ay kumakain na kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?”+ 12  Sa pagkarinig sa kanila, sinabi niya: “Ang mga taong malusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot,+ kundi ang mga may sakit. 13  Humayo kayo, kung gayon, at alamin kung ano ang kahulugan nito, ‘Ang ibig ko ay awa, at hindi hain.’+ Sapagkat ako ay pumarito upang tawagin, hindi ang mga taong matuwid, kundi ang mga makasalanan.” 14  Nang magkagayon ay lumapit sa kaniya ang mga alagad ni Juan at nagtanong: “Bakit nga kami at ang mga Pariseo ay nagsasagawa ng pag-aayuno ngunit ang iyong mga alagad ay hindi nag-aayuno?”+ 15  Dahil dito ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Ang mga kaibigan ng kasintahang lalaki ay walang dahilan upang magdalamhati hangga’t kasama nila ang kasintahang lalaki,+ hindi ba? Ngunit darating ang mga araw na kukunin sa kanila ang kasintahang lalaki,+ at kung magkagayon ay mag-aayuno sila.+ 16  Walang sinuman ang nagtatahi ng di-napaurong na telang panagpi sa isang lumang panlabas na kasuutan; sapagkat hahatakin ng buong lakas nito ang panlabas na kasuutan at ang punit ay magiging lalong malala.+ 17  Ang mga tao ay hindi rin naman naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat; ngunit kapag ginawa nila, kung gayon ang mga sisidlang balat ay pumuputok at ang alak ay tumatapon at ang mga sisidlang balat ay nasisira.+ Kundi ang mga tao ay naglalagay ng bagong alak sa mga bagong sisidlang balat, at kapuwa naiingatan ang mga iyon.”+ 18  Habang sinasabi niya sa kanila ang mga bagay na ito, narito! isang tagapamahala+ na lumapit ang nagsimulang mangayupapa sa kaniya,+ na sinasabi: “Sa ngayon ay baka patay na ang aking anak na babae;+ ngunit halika at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya at mabubuhay siya.”+ 19  Sa gayon, pagtindig ay nagsimulang sumunod si Jesus sa kaniya; gayundin ang kaniyang mga alagad. 20  At, narito! isang babaing naghihirap nang labindalawang taon dahil sa pag-agas ng dugo+ ang lumapit sa likuran at humipo sa palawit ng kaniyang panlabas na kasuutan;+ 21  sapagkat patuloy niyang sinasabi sa kaniyang sarili: “Kung mahihipo ko lamang ang kaniyang panlabas na kasuutan ay gagaling ako.”+ 22  Si Jesus ay lumingon at nang mapansin siya ay nagsabi: “Lakasan mo ang iyong loob, anak; pinagaling ka ng iyong pananampalataya.”+ At mula nang oras na iyon ay gumaling ang babae.+ 23  Ngayon, nang dumating siya sa bahay ng tagapamahala+ at makita ang mga manunugtog ng plawta at ang pulutong na nagkakaingay,+ 24  si Jesus ay nagsimulang magsabi: “Lisanin ninyo ang dakong ito, sapagkat ang batang babae ay hindi namatay, kundi siya ay natutulog.”+ Dahil dito ay pinasimulan nila siyang pagtawanan nang may panlilibak.+ 25  Nang sandaling mapalabas ang pulutong, pumasok siya at hinawakan ang kamay nito,+ at ang batang babae ay bumangon.+ 26  Sabihin pa, ang usapan tungkol dito ay lumaganap sa buong pook na iyon. 27  Samantalang dumaraan si Jesus mula roon, dalawang lalaking bulag+ ang sumunod sa kaniya, na sumisigaw at nagsasabi: “Maawa ka sa amin,+ Anak ni David.” 28  Nang makapasok siya sa bahay, ang mga lalaking bulag ay lumapit sa kaniya, at tinanong sila ni Jesus: “May pananampalataya+ ba kayo na magagawa ko ito?” Sumagot sila sa kaniya: “Oo, Panginoon.” 29  Nang magkagayon ay hinipo niya ang kanilang mga mata,+ na sinasabi: “Ayon sa inyong pananampalataya ay mangyari nawa iyon sa inyo.” 30  At ang kanilang mga mata ay nagkaroon ng paningin. Isa pa, mahigpit silang inutusan ni Jesus, na sinasabi: “Tiyakin ninyo na walang sinuman ang makaaalam nito.”+ 31  Ngunit nang makalabas sila ay ipinamalita nila ang tungkol sa kaniya sa buong pook na iyon.+ 32  Ngayon samantalang papaalis sila, narito! dinala sa kaniya ng mga tao ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo;+ 33  at pagkatapos na mapalayas ang demonyo ay nagsalita ang lalaking pipi.+ Buweno, ang mga pulutong ay namangha+ at nagsabi: “Hindi pa kailanman nakita sa Israel ang anumang tulad nito.” 34  Ngunit ang mga Pariseo ay nagsimulang magsabi: “Nagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng tagapamahala ng mga demonyo.”+ 35  At si Jesus ay humayo sa paglilibot sa lahat ng mga lunsod at mga nayon, na nagtuturo sa kanilang mga sinagoga at nangangaral ng mabuting balita ng kaharian at nagpapagaling ng bawat uri ng karamdaman at bawat uri ng kapansanan.+ 36  Pagkakita sa mga pulutong ay nahabag+ siya sa kanila, sapagkat sila ay nabalatan at naipagtabuyan kung saan-saan tulad ng mga tupang walang pastol.+ 37  Nang magkagayon ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad: “Oo, ang aanihin ay marami, ngunit ang mga manggagawa ay kakaunti.+ 38  Kaya nga, magsumamo kayo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala ng mga manggagawa sa kaniyang pag-aani.”+

Talababa