Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mateo 6:1-34

6  “Pakaingatan ninyo na huwag isagawa ang inyong katuwiran+ sa harap ng mga tao upang mamasdan nila; kung hindi ay wala kayong magiging gantimpala sa inyong Ama na nasa langit.  Kaya kapag nagbibigay ka ng mga kaloob ng awa,+ huwag kang hihihip ng trumpeta+ sa unahan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang luwalhatiin sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Taglay na nilang lubos ang kanilang gantimpala.  Ngunit ikaw, kapag nagbibigay ng mga kaloob ng awa, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanan,  upang ang iyong mga kaloob ng awa ay maging lihim; sa gayon ang iyong Ama na tumitingin sa lihim ang gaganti sa iyo.+  “Gayundin, kapag mananalangin kayo, huwag kayong maging gaya ng mga mapagpaimbabaw; sapagkat nais nilang manalangin nang nakatayo+ sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng malalapad na daan upang makita ng mga tao.+ Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Taglay na nilang lubos ang kanilang gantimpala.  Gayunman, ikaw, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong pribadong silid+ at, pagkasara ng iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim;+ sa gayon ang iyong Ama na tumitingin sa lihim ang gaganti sa iyo.  Ngunit kapag nananalangin, huwag ninyong sabihin ang gayunding mga bagay nang paulit-ulit,+ gaya ng ginagawa ng mga tao ng mga bansa, sapagkat inaakala nila na pakikinggan sila dahil sa kanilang paggamit ng maraming salita.  Kaya, huwag kayong maging tulad nila, sapagkat nalalaman ng Diyos na inyong Ama kung anong mga bagay ang kinakailangan+ ninyo bago pa man ninyo hingin sa kaniya.  “Manalangin kayo, kung gayon, sa ganitong paraan:+ “ ‘Ama namin na nasa langit, pakabanalin+ nawa ang iyong pangalan.+ 10  Dumating nawa ang iyong kaharian.+ Mangyari nawa ang iyong kalooban,+ kung paano sa langit, gayundin sa lupa.+ 11  Ibigay mo sa amin ngayon ang aming tinapay para sa araw na ito;+ 12  at patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, kung paanong pinatawad din namin ang mga may utang sa amin.+ 13  At huwag mo kaming dalhin sa tukso,+ kundi iligtas mo kami mula sa isa na balakyot.’+ 14  “Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga pagkakamali, patatawarin din kayo ng inyong makalangit na Ama;+ 15  samantalang kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga pagkakamali, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga pagkakamali.+ 16  “Kapag nag-aayuno kayo,+ huwag na kayong magmukhang malungkot na tulad ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat pinasasamâ nila ang anyo ng kanilang mga mukha upang magtingin silang nag-aayuno sa mga tao.+ Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Taglay na nilang lubos ang kanilang gantimpala. 17  Ngunit ikaw, kapag nag-aayuno, langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha,+ 18  upang magtingin kang nag-aayuno, hindi sa mga tao, kundi sa iyong Ama na nasa lihim;+ sa gayon ang iyong Ama na tumitingin sa lihim ang gaganti sa iyo. 19  “Huwag na kayong mag-imbak para sa inyong sarili ng mga kayamanan+ sa lupa, kung saan ang tangà at kalawang ay nang-uubos, at kung saan ang mga magnanakaw ay nanloloob at nagnanakaw. 20  Sa halip, mag-imbak kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit,+ kung saan kahit ang tangà o ang kalawang man ay hindi nang-uubos,+ at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nanloloob at nagnanakaw. 21  Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, doroon din ang iyong puso. 22  “Ang lampara ng katawan ay ang mata.+ Kaya nga, kung ang iyong mata ay simple, ang buong katawan mo ay magiging maliwanag; 23  ngunit kung ang iyong mata ay balakyot,+ ang buong katawan mo ay magiging madilim. Kung sa katunayan ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, kay tindi nga ng kadilimang iyon!+ 24  “Walang sinuman ang maaaring magpaalipin sa dalawang panginoon; sapagkat alinman sa kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa,+ o pipisan siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring magpaalipin sa Diyos at sa Kayamanan.+ 25  “Dahil dito ay sinasabi ko sa inyo: Huwag na kayong mabalisa+ tungkol sa inyong mga kaluluwa kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, o tungkol sa inyong mga katawan kung ano ang inyong isusuot.+ Hindi ba higit na mahalaga ang kaluluwa kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit?+ 26  Masdan ninyong mabuti ang mga ibon+ sa langit, sapagkat hindi sila naghahasik ng binhi o gumagapas o nagtitipon sa mga kamalig; gayunman ay pinakakain sila ng inyong makalangit na Ama. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila?+ 27  Sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa haba ng kaniyang buhay?+ 28  Gayundin, may kinalaman sa pananamit, bakit kayo nababalisa? Kumuha kayo ng aral mula sa mga liryo+ sa parang, kung paano sila tumutubo; hindi sila nagpapagal, ni nag-iikid man; 29  ngunit sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon+ sa kaniyang buong kaluwalhatian ay hindi nagayakan na gaya ng isa sa mga ito. 30  Kung dinaramtan nga ng Diyos nang gayon ang pananim sa parang, na narito ngayon at bukas ay inihahagis sa pugon, hindi ba mas lalong daramtan niya kayo, kayo na may kakaunting pananampalataya?+ 31  Kaya huwag kayong mabalisa+ at magsabing, ‘Ano ang aming kakainin?’ o, ‘Ano ang aming iinumin?’ o, ‘Ano ang aming isusuot?’ 32  Sapagkat ang lahat ng ito ang mga bagay na masikap na hinahanap ng mga bansa. Sapagkat nalalaman ng inyong makalangit na Ama na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.+ 33  “Patuloy, kung gayon, na hanapin muna ang kaharian at ang kaniyang katuwiran,+ at ang lahat ng iba pang mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.+ 34  Kaya, huwag kayong mabalisa tungkol sa susunod na araw,+ sapagkat ang susunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga kabalisahan. Sapat na para sa bawat araw ang sarili nitong kasamaan.

Talababa