Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Mateo 4:1-25

4  Nang magkagayon ay inakay si Jesus ng espiritu patungo sa ilang+ upang tuksuhin+ ng Diyablo.  Pagkatapos niyang mag-ayuno nang apatnapung araw at apatnapung gabi,+ nang magkagayon ay nagutom siya.  Gayundin, ang Manunukso+ ay dumating at nagsabi sa kaniya: “Kung ikaw ay anak ng Diyos,+ sabihin mo sa mga batong ito na maging mga tinapay.”  Ngunit bilang tugon ay sinabi niya: “Nasusulat, ‘Ang tao ay mabubuhay, hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat pananalitang lumalabas sa bibig ni Jehova.’ ”+  Nang magkagayon ay dinala siya ng Diyablo sa banal na lunsod,+ at inilagay niya siya sa ibabaw ng moog ng templo  at sinabi sa kaniya: “Kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka;+ sapagkat nasusulat, ‘Magbibigay siya ng utos sa kaniyang mga anghel may kinalaman sa iyo, at bubuhatin ka nila sa kanilang mga kamay, upang hindi mo kailanman maihampas sa bato ang iyong paa.’ ”+  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Muli ay nasusulat, ‘Huwag mong ilalagay sa pagsubok si Jehova na iyong Diyos.’ ”+  Muli ay dinala siya ng Diyablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinakita sa kaniya ang lahat ng mga kaharian ng sanlibutan+ at ang kanilang kaluwalhatian,  at sinabi niya sa kaniya: “Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo+ kung susubsob ka at gagawa ng isang gawang pagsamba sa akin.”+ 10  Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat, ‘Si Jehova na iyong Diyos ang sasambahin mo,+ at sa kaniya ka lamang+ mag-uukol ng sagradong paglilingkod.’ ”+ 11  Nang magkagayon ay iniwan siya ng Diyablo,+ at, narito! dumating ang mga anghel at nagsimulang maglingkod sa kaniya.+ 12  Ngayon nang marinig niyang inaresto si Juan,+ siya ay umalis patungong Galilea.+ 13  Karagdagan pa, pagkalisan sa Nazaret, siya ay dumating at nanahanan sa Capernaum+ sa tabi ng dagat sa mga distrito ng Zebulon at Neptali,+ 14  upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ni Isaias na propeta, na nagsasabi: 15  “O lupain ng Zebulon at lupain ng Neptali, sa kahabaan ng daan ng dagat, sa kabilang ibayo ng Jordan, Galilea+ ng mga bansa! 16  ang bayan na nakaupo sa kadiliman+ ay nakakita ng isang malaking liwanag,+ at para roon sa mga nakaupo sa pook ng dilim ng kamatayan, ang liwanag+ ay suminag+ sa kanila.” 17  Mula nang panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus ang pangangaral at ang pagsasabing: “Magsisi kayo,+ sapagkat ang kaharian+ ng langit ay malapit na.” 18  Sa paglalakad sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon+ na tinatawag na Pedro+ at si Andres na kaniyang kapatid, na naghuhulog ng pangisdang lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda. 19  At sinabi niya sa kanila: “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao.”+ 20  Karaka-rakang iniwan ang mga lambat,+ sila ay sumunod sa kaniya. 21  Sa pagpapatuloy rin mula roon ay nakita niya ang dalawa pang+ magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo+ at si Juan na kaniyang kapatid, na nasa bangka kasama ni Zebedeo na kanilang ama, na naghahayuma ng kanilang mga lambat, at tinawag niya sila. 22  Karaka-rakang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, sila ay sumunod sa kaniya. 23  Nang magkagayon ay lumibot+ siya sa buong Galilea,+ na nagtuturo sa kanilang mga sinagoga+ at nangangaral ng mabuting balita ng kaharian at nagpapagaling ng bawat uri ng karamdaman+ at bawat uri ng kapansanan sa gitna ng mga tao. 24  At ang ulat tungkol sa kaniya ay lumaganap sa buong Sirya;+ at dinala nila sa kaniya ang lahat niyaong mga nasa masamang kalagayan,+ napipighati ng iba’t ibang karamdaman at mga pahirap, inaalihan ng demonyo at epileptiko+ at mga taong paralisado, at pinagaling niya sila. 25  Dahil dito malalaking pulutong ang sumunod sa kaniya mula sa Galilea+ at sa Decapolis at sa Jerusalem+ at sa Judea at mula sa kabilang ibayo ng Jordan.

Talababa