Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Mateo 28:1-20

28  Pagkaraan ng sabbath, nang nagliliwanag na noong unang araw ng sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan.+  At, pansinin! isang malakas na lindol ang naganap; sapagkat ang anghel ni Jehova ay bumaba mula sa langit at lumapit at iginulong ang bato, at naupo sa ibabaw nito.+  Ang kaniyang panlabas na kaanyuan ay gaya ng kidlat,+ at ang kaniyang pananamit ay maputing gaya ng niyebe.+  Oo, dahil sa takot sa kaniya ay nanginig ang mga bantay at naging gaya ng mga taong patay.  Ngunit bilang sagot ay sinabi ng anghel+ sa mga babae: “Huwag kayong matakot, sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus+ na ibinayubay.  Wala siya rito, sapagkat ibinangon siya,+ gaya ng kaniyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang dakong hinigan niya.  At humayo kayong madali at sabihin ninyo sa kaniyang mga alagad na ibinangon+ siya mula sa mga patay, at, narito! siya ay nauuna na sa inyo sa Galilea;+ doon ninyo siya makikita. Narito! Nasabi ko na sa inyo.”+  Kaya, pagkaalis nang madali sa alaalang libingan, na may takot at malaking kagalakan, sila ay tumakbo upang mag-ulat sa kaniyang mga alagad.+  At, narito! sinalubong sila ni Jesus at sinabi: “Magandang araw!” Lumapit sila at hinawakan siya sa kaniyang mga paa at nangayupapa sa kaniya. 10  Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Huwag kayong matakot! Humayo kayo, iulat ninyo sa aking mga kapatid,+ upang makaparoon sila sa Galilea; at doon nila ako makikita.” 11  Samantalang humahayo sila, narito! ang ilan sa mga bantay+ ay pumasok sa lunsod at iniulat sa mga punong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. 12  At pagkatapos na ang mga ito ay magtipong kasama ng matatandang lalaki at magsanggunian, nagbigay sila ng hustong dami ng mga pirasong pilak sa mga kawal+ 13  at nagsabi: “Sabihin ninyo, ‘Dumating ang kaniyang mga alagad+ noong gabi at ninakaw siya habang natutulog kami.’ 14  At kung ito ay makarating sa pandinig ng gobernador, hihikayatin namin siya at aalisan namin kayo ng álalahanín.” 15  Kaya kinuha nila ang mga pirasong pilak at ginawa ang gaya ng itinagubilin sa kanila; at ang pananalitang ito ay naipalaganap sa gitna ng mga Judio hanggang sa mismong araw na ito. 16  Gayunman, ang labing-isang alagad ay pumaroon sa Galilea+ sa bundok sa dakong isinaayos ni Jesus para sa kanila, 17  at nang makita nila siya ay nangayupapa sila, ngunit ang ilan ay nag-alinlangan.+ 18  At si Jesus ay lumapit at nagsalita sa kanila, na sinasabi: “Ang lahat ng awtoridad+ ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. 19  Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad+ sa mga tao ng lahat ng mga bansa,+ na binabautismuhan+ sila sa pangalan ng Ama+ at ng Anak+ at ng banal na espiritu,+ 20  na itinuturo+ sa kanila na tuparin+ ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo.+ At, narito! ako ay sumasainyo+ sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng sistema ng mga bagay.”+

Talababa