Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mateo 27:1-66

27  Nang mag-umaga na, ang lahat ng mga punong saserdote at ang matatandang lalaki ng bayan ay nagsanggunian laban kay Jesus upang patayin siya.+  At, pagkagapos sa kaniya, dinala nila siya at ibinigay siya kay Pilato na gobernador.+  Nang magkagayon si Hudas, na nagkanulo sa kaniya, sa pagkakitang nahatulan na siya, ay nakadama ng matinding dalamhati at ibinalik ang tatlumpung+ pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatandang lalaki,  na sinasabi: “Ako ay nagkasala nang ipagkanulo ko ang dugong matuwid.”+ Sinabi nila: “Ano iyan sa amin? Ikaw ang bahala riyan!”+  Kaya inihagis niya sa templo ang mga pirasong pilak at umalis, at yumaon siya at nagbigti.+  Ngunit kinuha ng mga punong saserdote ang mga pirasong pilak at sinabi: “Hindi kaayon ng kautusan na ihulog ang mga iyon sa sagradong ingatang-yaman, sapagkat ang mga iyon ay halaga ng dugo.”  Pagkatapos na magsanggunian, ipinambili nila ang mga iyon ng parang ng magpapalayok upang paglibingan ng mga taga-ibang bayan.  Kaya ang parang na iyon ay tinawag na “Parang ng Dugo”+ hanggang sa mismong araw na ito.  Nang magkagayon ay natupad ang sinalita sa pamamagitan ni Jeremias na propeta, na nagsasabi: “At kinuha nila ang tatlumpung pirasong pilak,+ ang halaga ng tao na hinalagahan, ang isa na tinakdaan ng halaga ng ilan sa mga anak ni Israel, 10  at ibinigay nila ang mga iyon para sa parang ng magpapalayok,+ ayon sa iniutos ni Jehova sa akin.” 11  Si Jesus ngayon ay tumayo sa harap ng gobernador; at ang gobernador ay nagharap ng tanong sa kaniya: “Ikaw ba ang hari ng mga Judio?”+ Tumugon si Jesus: “Ikaw mismo ang nagsasabi nito.”+ 12  Ngunit, habang inaakusahan+ siya ng mga punong saserdote at matatandang lalaki, hindi siya sumagot.+ 13  Nang magkagayon ay sinabi ni Pilato sa kaniya: “Hindi mo ba naririnig kung gaano karaming mga bagay ang pinatototohanan nila laban sa iyo?”+ 14  Gayunma’y hindi siya sumagot sa kaniya, hindi, ni isa mang salita, kung kaya labis na namangha ang gobernador.+ 15  Ngayon sa bawat kapistahan ay naging kaugalian ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo sa pulutong, yaong ibig nila.+ 16  Nang mismong panahong iyon ay may hawak silang isang bantog na bilanggo na tinatawag na Barabas.+ 17  Kaya nang matipon sila ay sinabi ni Pilato sa kanila: “Sino ang ibig ninyong palayain ko sa inyo, si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?”+ 18  Sapagkat batid niya na dahil sa inggit+ kung kaya nila siya ibinigay.+ 19  Bukod dito, samantalang nakaupo siya sa luklukan ng paghatol, ang kaniyang asawa ay nagsugo sa kaniya, na sinasabi: “Huwag kang makialam sa taong matuwid+ na iyan, sapagkat labis akong nagdusa ngayon sa panaginip+ dahil sa kaniya.” 20  Ngunit hinikayat ng mga punong saserdote at matatandang lalaki ang mga pulutong na ang hingin ay si Barabas,+ ngunit ang ipapatay ay si Jesus. 21  Ngayon sa pagtugon ay sinabi ng gobernador sa kanila: “Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko sa inyo?” Sinabi nila: “Si Barabas.”+ 22  Sinabi ni Pilato sa kanila: “Ano, kung gayon, ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?” Silang lahat ay nagsabi: “Ibayubay siya!”+ 23  Sinabi niya: “Bakit, anong masamang bagay ang ginawa niya?” Gayunma’y lalo pa silang patuloy na sumisigaw: “Ibayubay siya!”+ 24  Sa pagkakita na hindi ito nakabuti kundi, sa halip, isang kaguluhan ang bumabangon, si Pilato ay kumuha ng tubig+ at naghugas ng kaniyang mga kamay sa harap ng pulutong, na sinasabi: “Ako ay walang-sala sa dugo ng taong ito. Kayo mismo ang bahala riyan.” 25  Sa gayon ay sinabi ng buong bayan bilang sagot: “Ang kaniyang dugo ay mapasaamin at sa aming mga anak.”+ 26  Nang magkagayon ay pinalaya niya sa kanila si Barabas, ngunit ipinahagupit niya si Jesus+ at ibinigay siya upang maibayubay.+ 27  Nang magkagayon ay dinala ng mga kawal ng gobernador si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador at tinipon sa kaniya ang buong pangkat ng mga sundalo.+ 28  At pagkahubad sa kaniya, sinuutan nila siya ng iskarlatang balabal,+ 29  at naglikaw sila ng isang korona mula sa mga tinik at isinuot ito sa kaniyang ulo at pinahawakan sa kaniyang kanang kamay ang isang tambo. At, pagkaluhod sa harap niya, ginawa nila siyang katatawanan,+ na sinasabi: “Magandang araw, ikaw na Hari ng mga Judio!”+ 30  At dinuraan+ nila siya at kinuha ang tambo at pinasimulan siyang hampasin sa kaniyang ulo. 31  Sa wakas, matapos nila siyang gawing katatawanan,+ inalis nila ang balabal at isinuot sa kaniya ang kaniyang mga panlabas na kasuutan at dinala siya upang ibayubay.+ 32  Samantalang papalabas sila ay nasumpungan nila ang isang katutubo ng Cirene na nagngangalang Simon.+ Ang taong ito ay pinilit nilang maglingkod upang buhatin ang kaniyang pahirapang tulos. 33  At nang makarating sila sa isang dako na tinatawag na Golgota,+ na ang ibig sabihin ay Pook ng Bungo, 34  binigyan nila siya ng alak na hinaluan ng apdo+ upang inumin; ngunit, pagkatapos na tikman ito, tumanggi siyang uminom.+ 35  Nang maibayubay+ na nila siya ay kanilang binaha-bahagi ang kaniyang mga panlabas na kasuutan+ sa pamamagitan ng palabunutan,+ 36  at, habang nakaupo sila, binantayan nila siya roon. 37  Gayundin, ipinaskil nila sa itaas ng kaniyang ulo ang paratang laban sa kaniya, na nakasulat: “Ito ay si Jesus ang Hari ng mga Judio.”+ 38  Nang magkagayon ay dalawang magnanakaw ang ibinayubay na kasama niya, isa sa kaniyang kanan at isa sa kaniyang kaliwa.+ 39  Kaya ang mga nagdaraan ay nagsimulang magsalita sa kaniya nang may pang-aabuso,+ na iniiiling+ ang kanilang mga ulo 40  at nagsasabi: “O ikaw na diumano’y tagapagbagsak ng templo+ at tagapagtayo nito sa tatlong araw, iligtas mo ang iyong sarili! Kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka mula sa pahirapang tulos!”+ 41  Sa katulad na paraan din ay pinasimulan siyang gawing katatawanan ng mga punong saserdote kasama ng mga eskriba at ng matatandang lalaki at nagsabi:+ 42  “Ang iba ay iniligtas niya; ang kaniyang sarili ay hindi niya mailigtas! Siya ay Hari+ ng Israel; bumaba siya ngayon mula sa pahirapang tulos at maniniwala kami sa kaniya.+ 43  Inilagak niya sa Diyos ang kaniyang tiwala; sagipin Niya+ siya ngayon kung ibig Niya siya, sapagkat sinabi niya, ‘Ako ang Anak ng Diyos.’ ”+ 44  Sa gayunding paraan ay pinasimulan siyang dustain maging ng mga magnanakaw na ibinayubay na kasama niya.+ 45  Mula nang ikaanim na oras ay sumapit ang isang kadiliman+ sa buong lupain, hanggang sa ikasiyam na oras.+ 46  Nang bandang ikasiyam na oras na ay sumigaw si Jesus sa malakas na tinig, na nagsasabi: “Eli, Eli, lama sabaktani?” na ang ibig sabihin ay “Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?”+ 47  Sa pagkarinig nito, ang ilan sa mga nakatayo roon ay nagsimulang magsabi: “Tinatawag ng taong ito si Elias.”+ 48  At kaagad na tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha at binasâ ito ng maasim+ na alak at inilagay ito sa isang tambo at pinainom siya.+ 49  Ngunit ang iba sa kanila ay nagsabi: “Pabayaan mo siya! Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya.”+ [[Isa pang tao ang kumuha ng sibat at inulos ang kaniyang tagiliran, at dugo at tubig ang lumabas.]]+ 50  Muling sumigaw si Jesus sa malakas na tinig, at pumanaw ang kaniyang espiritu.+ 51  At, narito! ang kurtina+ ng santuwaryo ay nahati sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba,+ at ang lupa ay yumanig, at ang mga batong-limpak ay nabiyak.+ 52  At ang mga alaalang libingan ay nabuksan at maraming katawan ng mga banal na natulog na ang naibangon, 53  (at ang mga tao, paglabas mula sa mga alaalang libingan pagkatapos ng pagkakabangon sa kaniya, ay pumasok sa banal na lunsod,)+ at nakita sila ng maraming tao. 54  Ngunit ang opisyal ng hukbo at yaong mga kasama niya na nagbabantay kay Jesus, nang makita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyayari, ay lubhang natakot, na nagsasabi: “Tiyak na ito ang Anak ng Diyos.”+ 55  Bukod dito, maraming babae ang naroong nagmamasid mula sa malayo,+ na mga sumama kay Jesus mula sa Galilea upang maglingkod sa kaniya;+ 56  kabilang sa kanila si Maria Magdalena, gayundin si Maria na ina ni Santiago at ni Joses, at ang ina ng mga anak ni Zebedeo.+ 57  Ngayon nang dapit-hapon na, may dumating na isang taong mayaman mula sa Arimatea, na nagngangalang Jose, na naging alagad din mismo ni Jesus.+ 58  Ang taong ito ay pumaroon kay Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus.+ Nang magkagayon ay iniutos ni Pilato na ibigay iyon.+ 59  At kinuha ni Jose ang katawan, binalot iyon sa malinis at mainam na lino,+ 60  at inilagay iyon sa kaniyang bagong alaalang libingan,+ na kaniyang inuka sa batong-limpak. At, pagkatapos na igulong ang isang malaking bato sa pinto ng alaalang libingan, siya ay umalis.+ 61  Ngunit si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay nanatili roon, na nakaupo sa harap ng libingan.+ 62  Nang sumunod na araw, na siyang pagkatapos ng Paghahanda,+ ang mga punong saserdote at ang mga Pariseo ay nagtipon sa harap ni Pilato, 63  na sinasabi: “Ginoo, naalaala namin na sinabi ng impostor na iyon noong buháy pa, ‘Pagkatapos ng tatlong araw+ ay ibabangon ako.’ 64  Kaya nga iutos mo na ang libingan ay mabantayang mabuti hanggang sa ikatlong araw, upang ang kaniyang mga alagad ay hindi pumunta at nakawin+ siya at sabihin sa mga tao, ‘Ibinangon siya mula sa mga patay!’ at ang huling pagpapanggap na ito ay magiging lalong masama kaysa sa una.” 65  Sinabi ni Pilato sa kanila: “Kayo ay may bantay.+ Humayo kayo at bantayan itong mabuti ayon sa alam ninyo.” 66  Kaya pumaroon sila at binantayang mabuti ang libingan sa pamamagitan ng pagtatatak sa bato+ at pagkakaroon ng bantay.

Talababa