Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mateo 18:1-35

18  Nang oras na iyon ang mga alagad ay lumapit kay Jesus at nagsabi: “Sino talaga ang pinakadakila sa kaharian ng langit?”+  Kaya, pagkatawag niya sa isang bata, inilagay niya ito sa gitna nila+  at sinabi: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo ay manumbalik at maging gaya ng mga bata,+ hindi kayo sa anumang paraan makapapasok sa kaharian ng langit.+  Samakatuwid, ang sinumang magpapakababa+ ng kaniyang sarili na tulad ng batang ito ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit;+  at ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito salig sa aking pangalan ay tumatanggap din sa akin.+  Ngunit ang sinumang tumitisod sa isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin, higit na kapaki-pakinabang sa kaniya na bitinan ang kaniyang leeg ng isang gilingang-bato+ na gaya niyaong iniikot ng isang asno at ilubog sa malawak na laot ng dagat.+  “Sa aba ng sanlibutan dahil sa mga katitisuran! Sabihin pa, kinakailangang dumating ang mga katitisuran,+ ngunit sa aba ng tao na sa pamamagitan niya ay darating ang katitisuran!+  Kaya nga, kung ang iyong kamay o ang iyong paa ay nagpapatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon mula sa iyo;+ mas mainam pa sa iyo na pumasok sa buhay na baldado o pilay kaysa maitapon ka na may dalawang kamay o dalawang paa sa walang-hanggang apoy.+  Gayundin, kung ang iyong mata ay nagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito at itapon mula sa iyo; mas mainam pa sa iyo na pumasok na iisa ang mata sa buhay kaysa maitapon ka na may dalawang mata sa maapoy na Gehenna.+ 10  Tiyakin na hindi ninyo hinahamak ang isa sa maliliit na ito; sapagkat sinasabi ko sa inyo na laging nakikita ng kanilang mga anghel+ sa langit ang mukha ng aking Ama na nasa langit.+ 11  —— 12  “Ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay magkaroon ng isang daang tupa at maligaw+ ang isa sa kanila, hindi ba niya iiwan ang siyamnapu’t siyam sa mga bundok at hahayo sa paghahanap sa isa na naliligaw?+ 13  At kung mangyaring masumpungan niya ito, sinasabi ko sa inyo nang may katiyakan, siya ay magsasaya nang higit dahil dito kaysa sa siyamnapu’t siyam na hindi naligaw.+ 14  Sa gayunding paraan hindi kanais-nais na bagay sa aking Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay malipol.+ 15  “Isa pa, kung ang kapatid mo ay magkasala, pumaroon ka at ihayag ang kaniyang pagkakamali na ikaw at siya lamang.+ Kung makinig siya sa iyo, natamo mo ang iyong kapatid.+ 16  Ngunit kung hindi siya makinig, magsama ka ng isa o dalawa pa, upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay maitatag ang bawat bagay.+ 17  Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo sa kongregasyon. Kung hindi siya makinig kahit sa kongregasyon, ituring mo siyang gaya ng tao ng mga bansa+ at gaya ng maniningil ng buwis.+ 18  “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Anumang bagay ang inyong igapos sa lupa ay magiging mga bagay na iginapos sa langit, at anumang bagay ang inyong kalagan sa lupa ay magiging mga bagay na kinalagan sa langit.+ 19  Muli ay katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung ang dalawa sa inyo sa lupa ay magkasundo may kinalaman sa anumang bagay na mahalaga na kanilang hihilingin, magaganap iyon para sa kanila dahil sa aking Ama sa langit.+ 20  Sapagkat kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa aking pangalan,+ naroon ako sa gitna nila.”+ 21  Nang magkagayon ay lumapit si Pedro at nagsabi sa kaniya: “Panginoon, ilang ulit na magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at magpapatawad ako sa kaniya?+ Hanggang sa pitong ulit?”+ 22  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Sinasabi ko sa iyo, hindi, Hanggang sa pitong ulit, kundi, Hanggang sa pitumpu’t pitong ulit.+ 23  “Iyan ang dahilan kung bakit ang kaharian ng langit ay naging tulad ng isang tao, isang hari,+ na nais makipagtuos ng mga kuwenta+ sa kaniyang mga alipin. 24  Nang pasimulan niyang tuusin ang mga iyon, may dinalang isang tao na may utang sa kaniya na sampung libong talento [=60,000,000 denario]. 25  Ngunit dahil wala siyang kakayahang bayaran ito, iniutos ng kaniyang panginoon na siya at ang kaniyang asawa at ang kaniyang mga anak at ang lahat ng mga bagay na taglay niya ay ipagbili upang makabayad.+ 26  Nang magkagayon ay sumubsob ang alipin at nagsimulang mangayupapa sa kaniya, na sinasabi, ‘Maging matiisin ka sa akin at babayaran ko sa iyo ang lahat.’ 27  Sa pagkahabag dahil dito, ang aliping iyon ay pinawalan+ ng kaniyang panginoon at kinansela ang kaniyang utang.+ 28  Ngunit ang aliping iyon ay lumabas at nasumpungan ang isa sa kaniyang mga kapuwa alipin na nagkakautang sa kaniya ng isang daang denario;+ at, pagsunggab dito, pinasimulan niyang sakalin ito, na sinasabi, ‘Bayaran mo ang anumang utang mo.’ 29  Nang magkagayon ay sumubsob ang kaniyang kapuwa alipin at nagsimulang mamanhik sa kaniya, na sinasabi, ‘Maging matiisin+ ka sa akin at babayaran kita.’ 30  Gayunman, hindi siya pumayag, kundi umalis at ipinatapon ito sa bilangguan hanggang sa mabayaran nito ang pagkakautang. 31  Sa gayon, nang makita ng kaniyang mga kapuwa alipin ang mga bagay na nangyari, lubha silang napighati, at pumaroon sila at nilinaw sa kanilang panginoon ang lahat ng mga bagay na nangyari.+ 32  Nang magkagayon ay ipinatawag siya ng kaniyang panginoon at sinabi sa kaniya, ‘Balakyot na alipin, kinansela ko ang lahat ng utang na iyon para sa iyo, nang mamanhik ka sa akin. 33  Hindi ba dapat na ikaw naman ay maawa+ sa iyong kapuwa alipin, kung paanong ako rin ay naawa+ sa iyo?’ 34  Dahil dito ay dinala siya ng kaniyang panginoon, na napukaw sa pagkapoot,+ sa mga tagapagbilanggo, hanggang sa mabayaran niyang lahat ang pagkakautang. 35  Sa katulad na paraan+ din makikitungo sa inyo ang aking makalangit na Ama kung hindi kayo magpapatawad mula sa inyong mga puso, ang bawat isa sa kaniyang kapatid.”+

Talababa