Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mateo 16:1-28

16  Dito ay lumapit sa kaniya ang mga Pariseo+ at mga Saduceo at, upang tuksuhin siya, hinilingan nila siya na magtanghal sa kanila ng isang tanda mula sa langit.+  Bilang tugon ay sinabi niya sa kanila: “[[Kapag sumasapit ang gabi ay nakagawian na ninyong sabihin, ‘Magiging maganda ang panahon, sapagkat ang kalangitan ay mapulang gaya ng apoy’;  at sa umaga, ‘Magiging malamig at maulan ang panahon ngayon, sapagkat ang kalangitan ay mapulang gaya ng apoy, ngunit makulimlim.’ Alam ninyo kung paano bibigyang-kahulugan ang kaanyuan ng kalangitan, ngunit ang mga tanda ng mga panahon ay hindi ninyo mabigyang-kahulugan.]]+  Ang isang balakyot at mapangalunyang salinlahi ay patuloy na naghahanap ng isang tanda, ngunit walang tanda na ibibigay rito+ maliban sa tanda ni Jonas.”+ Sa gayon ay umalis siya, na iniiwan sila.+  Ngayon ang mga alagad ay tumawid sa kabilang ibayo at nakalimutang magdala ng mga tinapay.+  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Maging mapagmasid kayo at mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo.”+  Kaya nagsimula silang mangatuwiran sa kani-kanilang sarili, na sinasabi: “Hindi tayo nagdala ng anumang tinapay.”  Sa pagkaalam nito, sinabi ni Jesus: “Bakit kayo nangangatuwiran ng ganito sa inyu-inyong sarili, dahil wala kayong tinapay, kayo na may kakaunting pananampalataya?+  Hindi pa ba ninyo nakukuha ang punto, o hindi ba ninyo naaalaala ang limang tinapay may kaugnayan sa limang libo at kung ilang basket ang inyong nakuha?+ 10  O ang pitong tinapay may kaugnayan sa apat na libo at kung ilang basket ng panustos ang inyong nakuha?+ 11  Paano ngang hindi ninyo nauunawaan na hindi ako nagsalita sa inyo tungkol sa mga tinapay? Kundi mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo.”+ 12  Nang magkagayon ay naintindihan nila na sinabi niyang mag-ingat sila, hindi sa lebadura ng tinapay, kundi sa turo+ ng mga Pariseo at mga Saduceo. 13  Ngayon nang makaparoon na siya sa mga bahagi ng Cesarea Filipos, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad: “Sino ang Anak ng tao ayon sa sinasabi ng mga tao?”+ 14  Sinabi nila: “Ang ilan ay nagsasabing si Juan Bautista,+ ang iba ay si Elias,+ ang iba pa ay si Jeremias o isa sa mga propeta.” 15  Sinabi niya sa kanila: “Kayo naman, sino ako ayon sa sinasabi ninyo?”+ 16  Bilang sagot ay sinabi ni Simon Pedro: “Ikaw ang Kristo,+ ang Anak ng Diyos na buháy.”+ 17  Bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Maligaya ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito isiniwalat sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit.+ 18  Gayundin, sinasabi ko sa iyo, Ikaw ay si Pedro,+ at sa batong-limpak+ na ito ay itatayo ko ang aking kongregasyon, at ang mga pintuang-daan ng Hades+ ay hindi makapananaig dito.+ 19  Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anuman ang iyong igapos sa lupa ay magiging ang bagay na iginapos sa langit, at anuman ang iyong kalagan sa lupa ay magiging ang bagay na kinalagan sa langit.”+ 20  Nang magkagayon ay mahigpit niyang inutusan ang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo.+ 21  Mula nang panahong iyon ay pinasimulan ni Jesu-Kristo na ipakita sa kaniyang mga alagad na siya ay kailangang pumaroon sa Jerusalem at magdusa ng maraming bagay mula sa matatandang lalaki at mga punong saserdote at mga eskriba, at patayin, at sa ikatlong araw ay ibangon.+ 22  Dahil dito ay dinala siya ni Pedro sa tabi at sinimulan siyang sawayin, na sinasabi: “Maging mabait ka sa iyong sarili, Panginoon; hindi kailanman mangyayari sa iyo ang kahihinatnang ito.”+ 23  Ngunit, pagtalikod niya, sinabi niya kay Pedro: “Lumagay ka sa likuran ko, Satanas!+ Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat iniisip mo, hindi ang mga kaisipan ng Diyos,+ kundi yaong sa mga tao.” 24  Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Kung ang sinuman ay nagnanais na sumunod sa akin, itatwa niya ang kaniyang sarili at buhatin ang kaniyang pahirapang tulos at patuloy+ akong sundan. 25  Sapagkat ang sinumang nagnanais magligtas ng kaniyang kaluluwa ay mawawalan nito; ngunit ang sinumang mawalan ng kaniyang kaluluwa alang-alang sa akin ay makasusumpong nito.+ 26  Sapagkat ano ang magiging pakinabang ng isang tao kung matamo niya ang buong sanlibutan ngunit maiwala naman ang kaniyang kaluluwa?+ o ano ang ibibigay ng isang tao bilang kapalit+ ng kaniyang kaluluwa? 27  Sapagkat ang Anak ng tao ay itinalagang dumating na nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama kasama ng kaniyang mga anghel, at kung magkagayon ay gagantihan niya ang bawat isa ayon sa kaniyang paggawi.+ 28  Katotohanang sinasabi ko sa inyo na may ilan sa mga nakatayo rito na hindi nga makatitikim ng kamatayan hanggang sa makita muna nila ang Anak ng tao na dumarating sa kaniyang kaharian.”+

Talababa