Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Mateo 15:1-39

15  Nang magkagayon ay may lumapit kay Jesus na mga Pariseo at mga eskriba mula sa Jerusalem,+ na nagsasabi:  “Bakit nilalabag ng iyong mga alagad ang tradisyon ng sinaunang mga tao? Halimbawa, hindi nila hinuhugasan ang kanilang mga kamay bago kumain.”+  Bilang tugon ay sinabi niya sa kanila: “Bakit ninyo nilalabag din ang utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon?+  Halimbawa, sinabi ng Diyos, ‘Parangalan mo ang iyong ama at ang iyong ina’;+ at, ‘Siya na nanlalait sa ama o sa ina ay mauwi sa kamatayan.’+  Ngunit sinasabi ninyo, ‘Sinumang nagsasabi sa kaniyang ama o ina: “Anumang mayroon ako na pakikinabangan mo sa akin ay isang kaloob na inialay sa Diyos,”  hindi na siya dapat magparangal pa sa kaniyang ama.’+ Kaya pinawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon.+  Kayong mga mapagpaimbabaw,+ angkop ang inihula ni Isaias+ tungkol sa inyo, nang sabihin niya,  ‘Ang bayang ito ay nagpaparangal sa akin sa kanilang mga labi, gayunman ang kanilang puso ay malayung-malayo sa akin.+  Walang kabuluhan ang patuloy na pagsamba nila sa akin, sapagkat itinuturo nila ang mga utos ng mga tao bilang mga doktrina.’ ”+ 10  Sa gayon ay tinawag niya ang pulutong at sinabi sa kanila: “Makinig kayo at kunin ang diwa nito:+ 11  Hindi ang pumapasok sa kaniyang bibig ang nagpaparungis sa isang tao; kundi ang lumalabas sa kaniyang bibig ang nagpaparungis sa isang tao.”+ 12  Nang magkagayon ay lumapit ang mga alagad at nagsabi sa kaniya: “Alam mo bang natisod ang mga Pariseo nang marinig ang sinabi mo?”+ 13  Bilang tugon ay sinabi niya: “Bawat tanim na hindi itinanim ng aking makalangit na Ama ay bubunutin.+ 14  Pabayaan ninyo sila. Sila ay mga bulag na tagaakay. Kaya nga, kung isang taong bulag ang umaakay sa taong bulag, kapuwa sila mahuhulog sa hukay.”+ 15  Bilang pagtugon ay sinabi ni Pedro sa kaniya: “Linawin mo sa amin ang ilustrasyon.”+ 16  Sa gayon ay sinabi niya: “Kayo rin ba ay wala pang unawa?+ 17  Hindi ba ninyo nababatid na bawat bagay na pumapasok sa bibig ay dumaraan sa mga bituka at inilalabas sa imburnal? 18  Gayunman, ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, at ang mga bagay na iyon ang nagpaparungis sa isang tao.+ 19  Bilang halimbawa, mula sa puso ay nanggagaling ang mga balakyot na pangangatuwiran,+ mga pagpaslang, mga pangangalunya, mga pakikiapid, mga pagnanakaw, mga bulaang patotoo, mga pamumusong.+ 20  Ito ang mga bagay na nagpaparungis sa isang tao; ngunit ang kumain na di-nahugasan ang mga kamay ay hindi nagpaparungis sa isang tao.”+ 21  Pag-alis doon, lumisan ngayon si Jesus patungo sa mga bahagi ng Tiro at Sidon.+ 22  At, narito! isang babaing taga-Fenicia+ mula sa mga pook na iyon ang lumabas at sumigaw nang malakas, na nagsasabi: “Maawa ka sa akin,+ Panginoon, Anak ni David. Ang aking anak na babae ay lubhang inaalihan ng demonyo.” 23  Ngunit wala siyang sinabing isa mang salita bilang sagot sa kaniya. Kaya lumapit ang kaniyang mga alagad at nagsimulang humiling sa kaniya: “Payaunin mo siya; sapagkat patuloy siyang sumisigaw sa likuran natin.” 24  Bilang sagot ay sinabi niya: “Hindi ako isinugo sa kaninuman maliban sa nawawalang mga tupa ng sambahayan ng Israel.”+ 25  Nang lumapit ang babae ay nagsimula itong mangayupapa sa kaniya, na sinasabi: “Panginoon, tulungan mo ako!”+ 26  Bilang sagot ay sinabi niya: “Hindi tama na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis ito sa maliliit na aso.” 27  Sinabi niya: “Oo, Panginoon; ngunit tunay ngang ang maliliit na aso ay kumakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa mesa ng kanilang mga panginoon.”+ 28  Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus bilang tugon sa kaniya: “O babae, malaki ang iyong pananampalataya; mangyari nawa iyon sa iyo gaya ng nais mo.” At ang kaniyang anak na babae ay napagaling mula nang oras na iyon.+ 29  Pagtawid mula roon, pumaroon naman si Jesus sa malapit sa dagat ng Galilea,+ at, pagkaahon sa bundok,+ naupo siya roon. 30  Nang magkagayon ay lumapit sa kaniya ang malalaking pulutong, na kasama nila ang mga taong pilay, baldado, bulag, pipi, at marami pang iba, at halos ipaghagisan nila sila sa kaniyang paanan, at pinagaling niya sila;+ 31  anupat ang pulutong ay namangha habang nakikita nilang nagsasalita ang pipi at naglalakad ang pilay at nakakakita ang bulag, at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel.+ 32  Ngunit tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi:+ “Nahahabag+ ako sa pulutong, sapagkat tatlong araw na silang nananatiling kasama ko at wala silang makain; at hindi ko ibig na payaunin sila na nag-aayuno. Baka sila manghina sa daan.” 33  Gayunman, sinabi ng mga alagad sa kaniya: “Saan sa liblib na dakong ito tayo kukuha ng sapat na tinapay upang mabusog ang ganito kalaking pulutong?”+ 34  Dahil dito ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Ilang tinapay ang mayroon kayo?” Sinabi nila: “Pito, at ilang maliliit na isda.” 35  Kaya, pagkatapos na tagubilinan ang pulutong na humilig sa lupa, 36  kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at, pagkatapos na maghandog ng pasasalamat, pinagputul-putol niya ang mga ito at pinasimulang ipamahagi sa mga alagad, ang mga alagad naman sa mga pulutong.+ 37  At lahat ay kumain at nabusog, at ang kanilang natipon na labis sa mga pira-piraso ay pitong basket ng panustos na punô.+ 38  Gayunman yaong mga kumain ay apat na libong lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. 39  Sa wakas, pagkatapos na payaunin ang mga pulutong, sumakay siya sa bangka at pumaroon sa mga pook ng Magadan.+

Talababa