Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mateo 12:1-50

12  Nang kapanahunang iyon ay dumaan si Jesus sa gitna ng mga bukirin ng mga butil nang sabbath.+ Ang kaniyang mga alagad ay nagutom at nagsimulang mangitil ng mga uhay ng butil at kumain.+  Sa pagkakita nito ay sinabi sa kaniya ng mga Pariseo:+ “Narito! Ginagawa ng iyong mga alagad ang hindi kaayon ng kautusan na gawin kapag sabbath.”+  Sinabi niya sa kanila: “Hindi ba ninyo nabasa kung ano ang ginawa ni David nang siya at ang mga lalaking kasama niya ay magutom?+  Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain nila ang mga tinapay na panghandog,+ isang bagay na hindi kaayon ng kautusan+ na kainin niya, ni niyaong mga kasama niya, kundi ng mga saserdote lamang?+  O, hindi ba ninyo nabasa sa Kautusan+ na sa mga sabbath ay itinuturing ng mga saserdote sa templo ang sabbath bilang hindi sagrado at nananatiling walang-sala?+  Ngunit sinasabi ko sa inyo na mas dakila kaysa sa templo+ ang narito.  Gayunman, kung naunawaan ninyo ang kahulugan nito, ‘Ang ibig ko ay awa,+ at hindi hain,’+ hindi sana ninyo pinatawan ng hatol ang mga walang-sala.  Sapagkat Panginoon ng sabbath+ ang Anak ng tao.”+  Pagkalisan mula sa dakong iyon ay pumasok siya sa kanilang sinagoga; 10  at, narito! isang lalaki na may tuyot na kamay!+ Kaya tinanong nila siya, “Kaayon ba ng kautusan na magpagaling kapag sabbath?” upang mayroon silang maiakusa laban sa kaniya.+ 11  Sinabi niya sa kanila: “Sinong tao sa gitna ninyo na may isang tupa at kung mahulog ito sa hukay+ kapag sabbath ay hindi niya ito aabutin at iaahon?+ 12  Kung tutuusin, lalo pa ngang higit na mahalaga ang isang tao kaysa sa isang tupa!+ Kaya kaayon ng kautusan ang gumawa ng mabuting bagay kapag sabbath.” 13  Nang magkagayon ay sinabi niya sa lalaki: “Iunat mo ang iyong kamay.” At iniunat niya ito, at ito ay nanauli at gumaling na tulad ng kabilang kamay.+ 14  Ngunit lumabas ang mga Pariseo at nagsanggunian laban sa kaniya upang mapatay nila siya.+ 15  Nang malaman ito, si Jesus ay umalis mula roon. Marami rin ang sumunod sa kaniya, at pinagaling niya silang lahat,+ 16  ngunit mahigpit niya silang inutusan na huwag siyang gawing hayag;+ 17  upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ni Isaias na propeta, na nagsabi: 18  “Narito! Ang aking lingkod+ na aking pinili, ang aking minamahal,+ na sinang-ayunan ng aking kaluluwa! Ilalagay ko sa kaniya ang aking espiritu,+ at kung ano ang katarungan ay lilinawin niya sa mga bansa. 19  Hindi siya makikipagtalo,+ ni sisigaw nang malakas, ni maririnig ng sinuman ang kaniyang tinig sa malalapad na daan. 20  Ang bugbog na tambo ay hindi niya dudurugin, at ang aandap-andap na linong mitsa ay hindi niya papatayin,+ hanggang sa magpalabas siya ng katarungan+ nang matagumpay. 21  Tunay nga, sa kaniyang pangalan ay aasa ang mga bansa.”+ 22  Nang magkagayon ay dinala nila sa kaniya ang isang lalaking inaalihan ng demonyo, bulag at pipi; at kaniyang pinagaling siya, anupat ang lalaking pipi ay nagsalita at nakakita. 23  Buweno, ang buong pulutong ay talagang natilihan at nagsimulang magsabi:+ “Hindi kaya ito ang Anak ni David?”+ 24  Sa pagkarinig nito, ang mga Pariseo ay nagsabi: “Hindi pinalalayas ng taong ito ang mga demonyo malibang sa pamamagitan ni Beelzebub, ang tagapamahala ng mga demonyo.”+ 25  Sa pagkaalam ng kanilang mga kaisipan,+ sinabi niya sa kanila: “Bawat kaharian na nababahagi laban sa kaniyang sarili ay sumasapit sa pagkatiwangwang,+ at bawat lunsod o sambahayan na nababahagi laban sa kaniyang sarili ay hindi tatayo. 26  Sa gayunding paraan, kung pinalalayas ni Satanas si Satanas, nababahagi siya laban sa kaniyang sarili; paano, kung gayon, tatayo ang kaniyang kaharian? 27  Isa pa, kung pinalalayas ko ang mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub,+ sa pamamagitan nino pinalalayas sila ng inyong mga anak? Ito ang dahilan kung bakit sila ang magiging mga hukom sa inyo. 28  Ngunit kung sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos ay pinalalayas ko ang mga demonyo, tunay ngang naabutan na kayo ng kaharian ng Diyos.+ 29  O paano maaaring salakayin ng sinuman ang bahay ng isang malakas na tao at agawin ang kaniyang madadalang mga pag-aari, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao? At kung magkagayon ay lolooban niya ang kaniyang bahay.+ 30  Siya na wala sa panig ko ay laban sa akin, at siya na hindi natitipong kasama ko ay nangangalat.+ 31  “Dahil dito ay sinasabi ko sa inyo, Bawat uri ng kasalanan at pamumusong ay ipatatawad sa mga tao, ngunit ang pamumusong laban sa espiritu ay hindi ipatatawad.+ 32  Halimbawa, sinumang nagsasalita ng isang salita laban sa Anak ng tao, ipatatawad ito sa kaniya;+ ngunit sinumang nagsasalita laban sa banal na espiritu, hindi ito ipatatawad sa kaniya, hindi, hindi sa sistemang ito ng mga bagay ni doon sa darating.+ 33  “Alinman sa gawin ninyong mainam ang punungkahoy at mainam ang bunga nito o gawin ninyong bulok ang punungkahoy at bulok ang bunga nito; sapagkat sa bunga nito ay nakikilala ang punungkahoy.+ 34  Supling ng mga ulupong,+ paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay, gayong kayo ay balakyot?+ Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.+ 35  Ang mabuting tao mula sa kaniyang mabuting kayamanan ay naglalabas ng mabubuting bagay,+ samantalang ang balakyot na tao mula sa kaniyang balakyot na kayamanan ay naglalabas ng mga balakyot na bagay.+ 36  Sinasabi ko sa inyo na bawat pananalitang hindi mapakikinabangan na sinasalita ng mga tao, magsusulit+ sila may kinalaman doon sa Araw ng Paghuhukom; 37  sapagkat sa iyong mga salita ay ipahahayag kang matuwid, at sa iyong mga salita ay papatawan ka ng hatol.”+ 38  Nang magkagayon bilang sagot sa kaniya ay sinabi ng ilan sa mga eskriba at mga Pariseo: “Guro, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo.”+ 39  Bilang tugon ay sinabi niya sa kanila: “Ang isang balakyot at mapangalunyang+ salinlahi ay patuloy na naghahanap ng isang tanda, ngunit walang tanda na ibibigay rito maliban sa tanda ni Jonas na propeta.+ 40  Sapagkat kung paanong si Jonas+ ay nasa tiyan ng pagkalaki-laking isda nang tatlong araw at tatlong gabi, gayundin ang Anak ng tao+ ay mapapasapuso ng lupa+ nang tatlong araw at tatlong gabi.+ 41  Ang mga tao ng Nineve ay babangon sa paghuhukom kasama ng salinlahing ito+ at hahatulan+ ito; sapagkat sila ay nagsisi sa ipinangaral ni Jonas,+ ngunit, narito! isang higit pa kaysa kay Jonas ang narito. 42  Ang reyna ng timog+ ay ibabangon sa paghuhukom kasama ng salinlahing ito at hahatulan ito; sapagkat dumating siya mula sa mga dulo ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit, narito! isang higit pa kaysa kay Solomon ang narito.+ 43  “Kapag ang isang maruming espiritu ay lumalabas sa isang tao, dumaraan siya sa mga dakong tigang sa paghahanap ng pahingahang-dako, at walang nasusumpungan.+ 44  Kung magkagayon ay sinasabi niya, ‘Babalik ako sa aking bahay na inalisan ko’; at sa pagdating ay nasusumpungan niya itong walang nakatira ngunit nawalisang malinis at nagagayakan. 45  Kung magkagayon ay humahayo siya at nagsasama siya ng pitong iba pang espiritu na higit na balakyot kaysa sa kaniya,+ at, pagkapasok sa loob, sila ay tumatahan doon; at ang huling kalagayan ng taong iyon ay nagiging lalong masama kaysa noong una.+ Ganiyan din ang mangyayari sa balakyot na salinlahing ito.”+ 46  Samantalang siya ay nagsasalita pa sa mga pulutong, narito! ang kaniyang ina at mga kapatid+ ay lumagay sa labas na nais makipag-usap sa kaniya. 47  Kaya may nagsabi sa kaniya: “Narito! Ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nakatayo sa labas, na nais makipag-usap sa iyo.” 48  Bilang sagot ay sinabi niya sa nagsasalita sa kaniya: “Sino ang aking ina, at sino ang aking mga kapatid?”+ 49  At iniuunat ang kaniyang kamay tungo sa kaniyang mga alagad, sinabi niya: “Narito! Ang aking ina at ang aking mga kapatid!+ 50  Sapagkat ang sinumang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, siya rin ang aking kapatid na lalaki, at kapatid na babae, at ina.”

Talababa