Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Mateo 11:1-30

11  Ngayon nang matapos ni Jesus ang pagbibigay ng mga tagubilin sa kaniyang labindalawang alagad, siya ay humayo mula roon upang magturo at mangaral sa kanilang mga lunsod.+  Ngunit si Juan, nang marinig sa piitan+ ang tungkol sa mga gawa ng Kristo, ay nagsugo sa pamamagitan ng kaniyang sariling mga alagad  at nagsabi sa kaniya: “Ikaw ba ang Isa na Darating, o may iba pa ba kaming aasahan?”+  Bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Humayo kayo at iulat ninyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita:  Ang mga bulag ay muling nakakakita,+ at ang mga pilay+ ay lumalakad, ang mga ketongin+ ay napalilinis at ang mga bingi+ ay nakaririnig, at ang mga patay+ ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinapahayag ang mabuting balita;+  at maligaya siya na hindi nakasusumpong sa akin ng sanhi ng ikatitisod.”+  Samantalang yumayaon ang mga ito, si Jesus ay nagpasimulang magsabi sa mga pulutong tungkol kay Juan: “Ano ang inyong nilabas sa ilang upang makita?+ Isang tambo na inuuguy-ugoy ng hangin?+  Ano, kung gayon, ang inyong nilabas upang makita? Isang tao na nadaramtan ng malalambot na kasuutan? Aba, yaong mga nagsusuot ng malalambot na kasuutan ay nasa mga bahay ng mga hari.+  Kung gayon nga, bakit kayo lumabas? Upang makita ang isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kaysa sa isang propeta.+ 10  Siya ito na may kinalaman sa kaniya ay nasusulat, ‘Narito! Isinusugo ko mismo ang aking mensahero sa harap ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo!’+ 11  Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Sa gitna niyaong mga ipinanganak ng mga babae+ ay walang sinumang ibinangon na mas dakila kaysa kay Juan Bautista; ngunit ang isa na nakabababa sa kaharian+ ng langit ay mas dakila kaysa sa kaniya. 12  Ngunit mula noong mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon ang kaharian ng langit ang tunguhin na pinagpupunyagian ng mga tao, at sinusunggaban ito niyaong mga patuloy na nagpupunyagi.+ 13  Sapagkat ang lahat, ang mga Propeta at ang Kautusan, ay humula hanggang kay Juan;+ 14  at kung ibig ninyong tanggapin ito, Siya mismo ang ‘Elias na itinalagang dumating.’+ 15  Siya na may mga tainga ay makinig.+ 16  “Kanino ko ihahambing ang salinlahing ito?+ Tulad ito ng mga bata na nakaupo sa mga pamilihan na sumisigaw sa kanilang mga kalaro,+ 17  na sinasabi, ‘Tinugtog namin ang plawta para sa inyo, ngunit hindi kayo sumayaw; humagulhol kami, ngunit hindi ninyo dinagukan ang inyong sarili sa pamimighati.’+ 18  Sa gayunding paraan, si Juan ay dumating na hindi kumakain ni umiinom,+ gayunma’y sinasabi ng mga tao, ‘Siya ay may demonyo’; 19  ang Anak ng tao ay dumating na kumakain at umiinom,+ gayunma’y sinasabi pa rin ng mga tao, ‘Narito! Isang taong matakaw at mahilig uminom ng alak, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan.’+ Gayunpaman, ang karunungan ay pinatutunayang matuwid ng mga gawa nito.”+ 20  Nang magkagayon ay pinasimulan niyang pagwikaan ang mga lunsod na kung saan naganap ang karamihan ng kaniyang makapangyarihang mga gawa, sapagkat hindi sila nagsisi:+ 21  “Sa aba mo, Corazin! Sa aba mo, Betsaida!+ sapagkat kung ang makapangyarihang mga gawa na naganap sa inyo ay naganap sa Tiro at Sidon, matagal na sana silang nagsisi na may telang-sako at abo.+ 22  Dahil dito ay sinasabi ko sa inyo, Higit na mababata ng Tiro at Sidon ang Araw ng Paghuhukom+ kaysa sa inyo.+ 23  At ikaw, Capernaum,+ itataas ka kaya sa langit? Sa Hades+ ka ibababa;+ sapagkat kung ang makapangyarihang mga gawa na naganap sa iyo ay naganap sa Sodoma, nanatili sana ito hanggang sa mismong araw na ito. 24  Dahil dito ay sinasabi ko sa inyo, Higit na mababata ng lupain ng Sodoma ang Araw ng Paghuhukom kaysa sa iyo.”+ 25  Nang panahong iyon ay sinabi ni Jesus bilang tugon: “Hayagan kitang pinupuri, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito mula sa marurunong at matatalino at isiniwalat ang mga ito sa mga sanggol.+ 26  Oo, O Ama, sapagkat ang paggawa nang gayon ay siyang naging paraan na sinang-ayunan mo. 27  Ang lahat ng bagay ay ibinigay na sa akin ng aking Ama,+ at walang sinuman ang lubos na nakakakilala sa Anak kundi ang Ama,+ ni may sinumang lubos na nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at ang sinuman na sa kaniya ay nais ng Anak na isiwalat siya.+ 28  Pumarito kayo sa akin, lahat kayo na nagpapagal at nabibigatan,+ at pagiginhawahin ko kayo. 29  Pasanin ninyo ang aking pamatok+ at matuto kayo mula sa akin,+ sapagkat ako ay mahinahong-loob+ at mababa ang puso, at masusumpungan ninyo ang kaginhawahan+ ng inyong mga kaluluwa. 30  Sapagkat ang aking pamatok ay may-kabaitan at ang aking pasan ay magaan.”+

Talababa