Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Marcos 14:1-72

14  Ngayon ang paskuwa+ at ang kapistahan+ ng mga tinapay na walang pampaalsa ay pagkaraan pa ng dalawang araw.+ At ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan kung paano siya darakpin sa pamamagitan ng tusong pakana at patayin siya;+  sapagkat paulit-ulit nilang sinasabi: “Huwag sa kapistahan; baka magkagulo ang mga tao.”+  At samantalang siya ay nasa Betania sa bahay ni Simon na ketongin,+ habang nakahilig siya sa kainan, isang babae ang dumating na may sisidlang alabastro ng mabangong langis, tunay na nardo, na napakamahal. Pagkabukas sa sisidlang alabastro ay pinasimulan niyang ibuhos ito sa kaniyang ulo.+  Dahil dito ay may ilang nagpahayag ng pagkagalit sa kani-kanilang sarili: “Bakit nangyari ang pag-aaksayang ito ng mabangong langis?+  Sapagkat maipagbibili sana ang mabangong langis na ito sa mahigit na tatlong daang denario at maibibigay sa mga dukha!” At lubha silang nayamot sa kaniya.+  Ngunit sinabi ni Jesus: “Pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Gumawa siya ng isang mainam na gawa sa akin.+  Sapagkat lagi ninyong kasama ang mga dukha,+ at kailanma’t nais ninyo ay lagi ninyo silang magagawan ng mabuti, ngunit ako ay hindi ninyo laging kasama.+  Ginawa niya ang magagawa niya; patiuna niyang isinagawa na lagyan ng mabangong langis ang aking katawan para sa libing.+  Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Saanman ipangaral ang mabuting balita sa buong sanlibutan,+ ang ginawa ng babaing ito ay sasabihin din bilang pag-alaala sa kaniya.”+ 10  At si Hudas Iscariote, na isa sa labindalawa, ay umalis patungo sa mga punong saserdote upang ipagkanulo siya sa kanila.+ 11  Nang marinig nila ito, sila ay nagsaya at nangakong magbibigay sa kaniya ng salaping pilak.+ Kaya nagsimula siyang maghanap ng paraan kung paano siya madaling ipagkakanulo.+ 12  Ngayon nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa,+ kung kailan kaugalian nilang ihain ang hayop na pampaskuwa, sinabi ng kaniyang mga alagad+ sa kaniya: “Saan mo ibig na pumaroon kami at maghanda upang makakain ka ng paskuwa?”+ 13  Sa gayon ay isinugo niya ang dalawa sa kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila: “Pumaroon kayo sa lunsod, at isang taong may dalang luwad na sisidlan ng tubig ang sasalubong sa inyo.+ Sundan ninyo siya, 14  at saanman siya pumasok ay sabihin ninyo sa may-bahay, ‘Sabi ng Guro: “Nasaan ang silid-pampanauhin para sa akin na makakainan ko ng paskuwa+ kasama ng aking mga alagad?” ’+ 15  At ipakikita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas, na inayos bilang paghahanda; at doon kayo maghanda para sa atin.”+ 16  Kaya umalis ang mga alagad, at pumasok sila sa lunsod at nasumpungan itong gaya ng sinabi niya sa kanila; at naghanda sila para sa paskuwa.+ 17  Pagsapit ng gabi ay dumating siyang kasama ang labindalawa.+ 18  At habang sila ay nakahilig sa mesa at kumakain, sinabi ni Jesus: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Isa sa inyo, na kumakaing+ kasama ko, ang magkakanulo sa akin.”+ 19  Sila ay nagsimulang mapighati at isa-isang nagsabi sa kaniya: “Hindi ako iyon, hindi ba?”+ 20  Sinabi niya sa kanila: “Iyon ay isa sa labindalawa, na kasabay kong nagsasawsaw sa iisang mangkok.+ 21  Totoo, ang Anak ng tao ay aalis, gaya ng nasusulat may kinalaman sa kaniya, ngunit sa aba ng taong iyon na sa pamamagitan niya ay ipinagkakanulo ang Anak ng tao! Mas mainam pa sana sa taong iyon kung siya ay hindi na ipinanganak.”+ 22  At habang nagpapatuloy sila sa pagkain, kumuha siya ng tinapay, bumigkas ng pagpapala, pinagputul-putol ito at ibinigay sa kanila, at sinabi: “Kunin ninyo ito, ito ay nangangahulugan ng aking katawan.”+ 23  At pagkakuha ng isang kopa, naghandog siya ng pasasalamat at ibinigay ito sa kanila, at silang lahat ay uminom mula rito.+ 24  At sinabi niya sa kanila: “Ito ay nangangahulugan ng aking ‘dugo+ ng tipan,’+ na siyang ibubuhos+ alang-alang sa marami.+ 25  Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi na ako iinom pa ng bunga ng punong ubas hanggang sa araw na iyon kapag iinumin ko ito nang panibago sa kaharian ng Diyos.”+ 26  Sa wakas, pagkatapos na umawit ng mga papuri,+ sila ay lumabas patungo sa Bundok ng mga Olibo.+ 27  At sinabi ni Jesus sa kanila: “Kayong lahat ay matitisod, sapagkat nasusulat, ‘Sasaktan ko ang pastol,+ at ang mga tupa ay mangangalat.’+ 28  Ngunit pagkatapos na maibangon ako ay mauuna ako sa inyo sa Galilea.”+ 29  Ngunit si Pedro ay nagsabi sa kaniya: “Kahit na ang lahat ng iba pa ay matisod, ngunit ako ay hindi.”+ 30  Dahil dito ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ikaw ngayon, oo, sa gabing ito, bago tumilaok ang tandang nang makalawang ulit, itatatwa mo nga ako nang tatlong ulit.”+ 31  Ngunit pinasimulan niyang sabihin nang paulit-ulit: “Kung kailangan akong mamatay na kasama mo, hindi kita sa anumang paraan itatatwa.” Gayundin, ang lahat ng iba pa ay nagsimulang magsabi ng gayunding bagay.+ 32  Kaya dumating sila sa isang lugar na pinanganlang Getsemani, at sinabi niya sa kaniyang mga alagad: “Umupo kayo rito habang ako ay nananalangin.”+ 33  At isinama niya sina Pedro at Santiago at Juan,+ at siya ay nagsimulang matigilan at lubhang mabagabag.+ 34  At sinabi niya sa kanila: “Ang aking kaluluwa ay lubhang napipighati,+ maging hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at patuloy na magbantay.”+ 35  At pagparoon nang bahagya sa unahan ay sumubsob siya sa lupa at nagsimulang manalangin na kung maaari nga ay lumampas sa kaniya ang oras.+ 36  At sinabi pa niya: “Abba, Ama,+ ang lahat ng mga bagay ay posible sa iyo; alisin mo sa akin ang kopang ito. Gayunma’y hindi ang ibig ko, kundi ang ibig mo.”+ 37  At lumapit siya at nasumpungan silang natutulog, at sinabi niya kay Pedro: “Simon, natutulog ka ba? Wala ka bang lakas upang patuloy na magbantay nang isang oras?+ 38  Mga lalaki, patuloy kayong magbantay at manalangin,+ upang hindi kayo pumasok sa tukso. Sabihin pa, ang espiritu ay sabik, ngunit ang laman ay mahina.”+ 39  At umalis siyang muli at nanalangin, na sinasabi ang gayunding salita.+ 40  At muli siyang lumapit at nasumpungan silang natutulog, sapagkat ang kanilang mga mata ay nabibigatan, kung kaya hindi nila alam kung ano ang isasagot sa kaniya.+ 41  At lumapit siya sa ikatlong pagkakataon at sinabi sa kanila: “Sa oras na gaya nito ay natutulog kayo at nagpapahinga! Sapat na! Dumating na ang oras!+ Narito! Ang Anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan.+ 42  Tumindig kayo, humayo na tayo.+ Narito! Ang magkakanulo sa akin ay papalapit na.”+ 43  At kaagad, habang siya ay nagsasalita pa, si Hudas, na isa sa labindalawa, ay dumating at kasama niya ang isang pulutong na may mga tabak at mga pamalo mula sa mga punong saserdote at mga eskriba at matatandang lalaki.+ 44  Ngayon ang magkakanulo sa kaniya ay nagbigay sa kanila ng isang pinagkasunduang tanda, na sinasabi: “Ang sinumang halikan ko, siya iyon; dakpin ninyo siya at maingat ninyo siyang dalhin.”+ 45  At tuluy-tuloy siyang pumaroon at lumapit sa kaniya at nagsabi: “Rabbi!” at hinalikan+ siya nang napakagiliw. 46  Kaya sinunggaban nila siya ng kanilang mga kamay at dinakip siya.+ 47  Gayunman, hinugot ng isa sa mga nakatayo sa tabi ang kaniyang tabak at tinaga ang alipin ng mataas na saserdote at tinagpas ang kaniyang tainga.+ 48  Ngunit bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Kayo ba ay lumabas na may mga tabak at mga pamalo na waring laban sa isang magnanakaw upang arestuhin ako?+ 49  Sa araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo,+ at gayunma’y hindi ninyo ako dinakip. Gayunpaman, ito ay upang matupad ang Kasulatan.”+ 50  At iniwan+ siya nilang lahat at tumakas.+ 51  Ngunit isang kabataang lalaki na nakasuot ng isang kasuutang mainam na lino sa kaniyang hubad na katawan ang nagsimulang sumunod sa kaniya sa malapit; at tinangka nilang dakpin siya,+ 52  ngunit iniwan niya ang kaniyang kasuutang lino at tumakas na hubad. 53  Dinala nila ngayon si Jesus sa mataas na saserdote, at ang lahat ng mga punong saserdote at matatandang lalaki at mga eskriba ay nagtipon.+ 54  Ngunit si Pedro, mula sa malayo, ay sumunod sa kaniya+ hanggang sa looban ng mataas na saserdote; at umupo siyang kasama ng mga tagapaglingkod sa bahay at nagpapainit sa harap ng isang maliyab na apoy. 55  Samantala ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin ay naghahanap ng patotoo laban kay Jesus upang ipapatay siya,+ ngunit wala silang masumpungang anuman.+ 56  Sa katunayan, marami ang nagbibigay ng bulaang patotoo laban sa kaniya,+ ngunit ang kanilang mga patotoo ay hindi magkakasuwato.+ 57  Gayundin, may ilang bumabangon at nagpapatotoo nang may kabulaanan laban sa kaniya, na sinasabi: 58  “Narinig naming sinabi niya, ‘Ibabagsak ko ang templong ito na ginawa ng mga kamay at sa tatlong araw ay magtatayo ako ng iba na hindi ginawa ng mga kamay.’ ”+ 59  Ngunit maging sa mga saligang ito ay hindi magkakasuwato ang kanilang patotoo. 60  Sa wakas ang mataas na saserdote ay tumindig sa gitna nila at nagtanong kay Jesus, na sinasabi: “Wala ka bang sasabihin bilang tugon? Ano ang pinatototohanan ng mga ito laban sa iyo?”+ 61  Ngunit nanatili siyang tahimik at hindi tumugon.+ Muli ang mataas na saserdote ay nagsimulang magtanong sa kaniya at nagsabi sa kaniya: “Ikaw ba ang Kristo na Anak ng Isa na Pinagpala?”+ 62  Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus: “Ako nga; at makikita ninyo ang Anak ng tao+ na nakaupo sa kanan+ ng kapangyarihan at dumarating na kasama ng mga ulap sa langit.”+ 63  Dahil dito ay hinapak ng mataas na saserdote ang kaniyang mga panloob na kasuutan+ at sinabi: “Ano’t nangangailangan pa tayo ng mga saksi?+ 64  Narinig ninyo ang pamumusong.+ Ano sa tingin ninyo?” Silang lahat ay humatol na nararapat siyang mamatay. 65  At pinasimulan siyang duraan+ ng ilan at tinakpan ang kaniyang buong mukha at sinuntok siya at sinabi sa kaniya: “Manghula ka!” At, pagsampal sa kaniyang mukha, kinuha siya ng mga tagapaglingkod sa hukuman.+ 66  Ngayon samantalang si Pedro ay nasa ibaba sa looban, isa sa mga alilang babae ng mataas na saserdote ay lumapit,+ 67  at, pagkakita kay Pedro na nagpapainit, siya ay tumitig sa kaniya at nagsabi: “Ikaw rin ay kasama ng Nazareno, ng Jesus na ito.”+ 68  Ngunit ikinaila niya ito, na sinasabi: “Hindi ko siya kilala ni nauunawaan ko man ang sinasabi mo,” at lumabas siya patungo sa portiko.+ 69  Doon ang alilang babae, pagkakita sa kaniya, ay muling nagsimulang magsabi roon sa mga nakatayo sa tabi: “Ito ay isa sa kanila.”+ 70  Muli niya itong ikinaila. At minsan pa pagkatapos ng ilang sandali yaong mga nakatayo sa tabi ay nagsimulang magsabi kay Pedro: “Tiyak na isa ka sa kanila, sapagkat, sa katunayan, ikaw ay taga-Galilea.”+ 71  Ngunit nagpasimula siyang manata at manumpa:+ “Hindi ko kilala ang taong ito na sinasabi ninyo.”+ 72  At kaagad na tumilaok ang tandang sa ikalawang pagkakataon;+ at naalaala ni Pedro ang pananalita na sinalita ni Jesus sa kaniya: “Bago tumilaok ang tandang nang makalawang ulit, itatatwa mo ako nang tatlong ulit.”+ At siya ay nanlupaypay at nanangis.+

Talababa