Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Marcos 13:1-37

13  Habang papalabas siya sa templo ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad: “Guro, tingnan mo! pagkaiinam na mga bato at pagkaiinam na mga gusali!”+  Gayunman, sinabi ni Jesus sa kaniya: “Nakikita mo ba ang malalaking gusaling ito?+ Sa anumang paraan ay hindi maiiwan dito ang isang bato sa ibabaw ng kapuwa bato+ na hindi ibabagsak.”+  At samantalang nakaupo siya sa Bundok ng mga Olibo na abot-tanaw ang templo, sina Pedro+ at Santiago at Juan at Andres ay nagsimulang magtanong sa kaniya nang sarilinan:+  “Sabihin mo sa amin, Kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay nakatalagang sumapit na sa katapusan?”+  Kaya pinasimulang sabihin ni Jesus sa kanila: “Mag-ingat kayo na walang sinuman ang magligaw sa inyo.+  Marami ang darating salig sa aking pangalan, na nagsasabi, ‘Ako nga siya,’ at ililigaw ang marami.+  Isa pa, kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at mga ulat ng mga digmaan, huwag kayong masindak; ang mga bagay na ito ay kailangang maganap, ngunit hindi pa ang wakas.+  “Sapagkat ang bansa ay titindig laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian,+ magkakaroon ng mga lindol+ sa iba’t ibang dako, magkakaroon ng mga kakapusan sa pagkain.+ Ang mga ito ay pasimula ng mga hapdi ng kabagabagan.+  “Kung tungkol sa inyo, ingatan ninyo ang inyong sarili; ibibigay kayo ng mga tao sa mga lokal na hukuman,+ at hahampasin kayo sa mga sinagoga+ at patatayuin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, bilang patotoo sa kanila.+ 10  Gayundin, sa lahat ng mga bansa ay kailangang ipangaral muna ang mabuting balita.+ 11  Ngunit kapag dinadala nila kayo upang kayo ay ibigay, huwag kayong mabalisa nang patiuna tungkol sa kung ano ang sasalitain;+ kundi anuman ang ibigay sa inyo sa oras na iyon, ito ang salitain ninyo, sapagkat hindi kayo ang nagsasalita, kundi ang banal na espiritu.+ 12  Karagdagan pa, ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang anak,+ at titindig ang mga anak laban sa mga magulang at ipapapatay sila;+ 13  at kayo ay magiging mga tudlaan ng pagkapoot ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan.+ Ngunit siya na nakapagbata hanggang sa wakas+ ang siyang maliligtas.+ 14  “Gayunman, kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na bagay+ na sanhi ng pagkatiwangwang+ na nakatayo kung saan hindi dapat (gumamit ng kaunawaan ang mambabasa),+ kung magkagayon yaong mga nasa Judea ay magsimula nang tumakas patungo sa mga bundok.+ 15  Ang tao na nasa bubungan ng bahay ay huwag bumaba, ni pumasok man upang kumuha ng anuman mula sa kaniyang bahay;+ 16  at ang tao na nasa bukid ay huwag bumalik sa mga bagay na nasa likuran upang kunin ang kaniyang panlabas na kasuutan.+ 17  Sa aba ng mga babaing nagdadalang-tao at niyaong mga nagpapasuso ng sanggol sa mga araw na iyon!+ 18  Patuloy na manalangin na huwag itong mangyari sa panahon ng taglamig;+ 19  sapagkat ang mga araw na iyon ay magiging mga araw ng kapighatian+ gaya ng hindi pa nangyayari mula nang pasimula ng sangnilalang na nilalang ng Diyos hanggang sa panahong iyon, at hindi na mangyayari pang muli.+ 20  Sa katunayan, malibang paikliin ni Jehova+ ang mga araw, walang laman ang maliligtas. Ngunit dahil sa mga pinili+ na kaniyang pinili+ ay pinaikli niya ang mga araw.+ 21  “At kung magkagayon, kung ang sinuman ay magsabi sa inyo, ‘Tingnan ninyo! Naririto ang Kristo,’ ‘Tingnan ninyo! Naroroon siya,’+ huwag ninyo itong paniwalaan.+ 22  Sapagkat ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta ay babangon+ at magbibigay ng mga tanda at mga kababalaghan+ upang iligaw, kung maaari, ang mga pinili.+ 23  Kung gayon, mag-ingat+ kayo; sinabi ko na sa inyo nang patiuna ang lahat ng mga bagay.+ 24  “Ngunit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, 25  at ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit, at ang mga kapangyarihan na nasa mga langit ay mayayanig.+ 26  At kung magkagayon ay makikita nila ang Anak ng tao+ na dumarating na nasa mga ulap taglay ang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian.+ 27  At kung magkagayon ay isusugo niya ang mga anghel at titipunin ang kaniyang mga pinili+ mula sa apat na hangin, mula sa dulo ng lupa hanggang sa dulo ng langit.+ 28  “Ngayon mula sa puno ng igos ay matuto kayo ng ilustrasyong ito: Sa sandaling ang mga bagong sanga nito ay tumutubong murà at nagsisibol ng mga dahon nito, alam ninyo na malapit na ang tag-araw.+ 29  Gayundin naman kayo, kapag nakita ninyo na nangyayari ang mga bagay na ito, alamin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan na.+ 30  Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang salinlahing ito ay hindi lilipas sa anumang paraan hanggang sa mangyari ang lahat ng mga bagay na ito.+ 31  Ang langit+ at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita+ ay hindi lilipas.+ 32  “May kinalaman sa araw na iyon o sa oras ay walang sinuman ang nakaaalam, kahit ang mga anghel sa langit kahit ang Anak, kundi ang Ama.+ 33  Manatili kayong mapagmasid, manatiling gising,+ sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang panahon.+ 34  Tulad ito ng isang taong naglalakbay sa ibang bayan+ na nag-iwan ng kaniyang bahay at nagbigay ng awtoridad sa kaniyang mga alipin, sa bawat isa ay ang kaniyang gawain, at nag-utos sa bantay-pinto na patuloy na magbantay. 35  Kaya nga patuloy kayong magbantay,+ sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang panginoon ng bahay, kung sa pagabi na o sa hatinggabi o sa pagtilaok ng manok o maaga sa kinaumagahan;+ 36  upang kapag bigla siyang dumating, hindi niya kayo masumpungang natutulog.+ 37  Ngunit ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, Patuloy kayong magbantay.”+

Talababa